รัฐสมทบเงิน นายจ้าง “จ้างเด็กจบใหม่” ป.ตรี 15,000 บาทต่อเดือน

นโยบายหลักที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 (ศบศ.) เห็นชอบ คือ

จูงใจเอกชนให้มาร่วมมือกับรัฐบาลในรูปแบบ “ร่วมจ่าย” หรือ co-payment

จะมีมาตรการจูงใจเอกชนให้มาร่วมมือกับรัฐบาลในรูปแบบ “ร่วมจ่าย” หรือ co-payment จะสะดวกและรวดเร็วกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและจัดทำรายละเอียดจำนวนผู้ตกงาน จำนวนผู้เดือดร้อนที่แน่นอน โดยมาตรการดูแลคนตกงานจะมีมาตรการภายใต้เงินงบประมาณปี 2564 และมาตรการภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท คาดว่าจะรวบรวมความต้องการแรงงานในอนาคตได้หลักล้านตำแหน่ง ซึ่งจะว่าจ้างในระยะสั้น 12 เดือน แต่ก็ต้องมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมโครงการกันด้วย

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า มาตรการการจ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่โดยรัฐบาลสมทบจ่ายกับนายจ้าง เป็นระยะเวลา 1 ปี (ต.ค.2563-ต.ค.2564) เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม คือ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวม 260,000 อัตรา

จ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่ โดยรัฐบาลสมทบจ่ายกับนายจ้าง

มาตราการการจ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่ โดยรัฐบาลสมทบจ่ายกับนายจ้าง เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2563 – ต.ค.2564

รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับนายจ้างไม่เกิน 50% ของค่าจ้าง

– ปริญญาตรีจ่ายเงินสมทบไม่เกิน 7,500 บาท,

– ปวส.จ่ายไม่เกิน 5,550 บาท

– ปวช. ไม่เกิน 4,700 บาท

ตลอดทั้งปีนายจ้างต้องไม่ลดการจ้างงานเกิน 15%

จัดงาน job expro ภายในเดือน ก.ย.

นอกจากนี้ยังจะมีการ จัดงาน job expro ภายในเดือน ก.ย.นี้ มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1 ล้านอัตรา

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมจำนวน 260,000 อัตรา วงเงินรวม 2.3 หมื่นล้านบาทฃ

อัตราค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา

อัตราค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้

– ปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เดือนละ 11,500 บาท

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,400 บาท

ซึ่งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเงินค่าจ้าง ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ เงื่อนไขสำคัญ คือ

– นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการยืนยันตัวตนผ่าน กระทรวงแรงงาน และ

– ต้องมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีที่ลูกจ้าง ลาออกในระหว่างโครงการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้)

คุณสมบัติลูกจ้างซี้งเป็นนักศึกษาจบใหม่

ลูกจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย และ

2. อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน กว่า 25 ปี ซึ่งสาเร็จการศึกษาในปี 2562 หรือปี 2563

นายก ฯ post facebook

2 ก.ย. 63 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจ ระบุว่า เมื่อช่วงเช้าผมเข้าประชุม ศบศ. และได้เห็นชอบเรื่องสำคัญหลายเรื่องครับ ทั้งหมดจะเร่งให้เข้าที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาและสรุปรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ

โดยมีการระบุว่า เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการจ้างงาน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ตั้งแต่ระดับ ป.ตรี, ปวส. และปวช. จำนวน 260,000 อัตรา โดยมีอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา 9,400-15,000 บาท/เดือน โดยวางกรอบระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha