สวนลำไย รับเงินเยียวยา ไร่ละ 2,000 บาท เช็คสิทธิ์ก่อน จ่ายส.ค-ธ.ค.นี้

ครม.สัญจร วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563  ณ จ.ระยองได้มีมติอนุมัติโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ปีการผลิต 2563 เพื่อดูแลชาวสวนลำไยจำนวน 2 แสนครัวเรือน ภายใต้กรอบวงเงิน 3,400 ล้านบาท

โดยแนวทางการช่วยเหลือจะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยในอัตราไร่ละ 2,000 บาท โดยครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท) และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป)

เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 โดยจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงของเกษตรกรตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563

เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาสูงสุดครัวเรือนละ 50,000 บาท

  1. เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยจะจ่ายไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ รวมงบกว่า 3,355 ล้านบาท (ครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท) และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป)
  2. ค่าบริหารจัดการโครงการให้แก่ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท จำนวนเงิน 1,376,585 บาท
  3. ค่าชดเชยต้นทุนให้แก่ ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปีเป็นเงิน 75,491,590 บาท รวมทั้งสิ้น 3,432.04 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. 2563

ถามตอบเงินเยียวยาชาวสวนลำไย

หนึ่งครัวเรื่อนได้ไร่ละ 2,000 เต็มที่ไม่เกิน 50,000 บาทใช่หรือไม่

  • ตอบ จากที่ ครม. อนุมัติงบช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 25 ไร่ /ครัวเรือน นั้นก็คือจะไม่เกิน 50,000 บาท

ชาวสวนลำไยแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

  • ตอบ สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นหัวหน้าครัวเรือน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 ก.ย.63

หากเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ก่อนวันที่25 ส.ค.63

  • ตอบ เกษตรกรต้องมาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 15 ก.ย.63 นี้

หากเป็นเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร

  • ตอบ ให้มาขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 15 ก.ย.63

รับเงินผ่านช่องทางใดบ้าง

  • ตอบ รัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เริ่มจ่ายเงินให้วันไหนเมื่อไหร่  

  • ตอบ ภายในสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะสรุปและส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ให้ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562 กับกรมส่งเสริมเกษตรกร ภายในวันที่ 15 ก.ย.2563  หรือ โทรศัพท์ : 02-5790121-27

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ระบบตรวจสอบการเป็บเกษตรและการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

ลําไย เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ในปี 2562 มีพื้นที่ยืนต้น 1,201,678 ไร่ พื้นที่ให้ผล 1,169,49 ไร่ ผลผลิต 1,011,276 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 865 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าการส่งออกลําไยสด 583,297 ตัน คิดเป็น 20,812 ล้านบาท การส่งออกลําไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8,780 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าสําคัญได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ

จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย ปี 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

http://farmer.doae.go.th/

สถานการณ์การผลิตด้านปริมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิ.ย. – 11 ส.ค. 2563)

สำหรับสถานการณ์การผลิตด้านปริมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิ.ย. – 11 ส.ค. 2563) ข้อมูลประมาณการผลผลิตลำไยในฤดูทั้งหมด 386,065 ตัน แบ่งเป็น
ลำไยสดช่อ จำนวน 99,890 ตัน ลำไยรูดร่วง จำนวน 286,175 ตัน เก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดูแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2563) จำนวน 238,393.55 ตัน คิดเป็นร้อยละ 61.75

แบ่งเป็น ลำไยสดช่อ 75,713.75 ตัน หรือร้อยละ 31.76 และลำไยรูดร่วง 162,679.80 ตัน หรือร้อยละ 68.24

โดย ราคาลำไยสดช่อ เกรด AA อยู่ที่ 31 บาท/กิโลกรัม เกรด A ราคา 24.88 บาท/กิโลกรัม เกรด B ราคา 20.77 บาท/กิโลกรัม เกรด C ราคา 7.94 บาท/กิโลกรัม และเกรด AA+A เกรดคละรวมอยู่ที่ 26.89 และ 18.15 บาท/กิโลกรัม

ส่วน ราคาลำไยรูดร่วง เกรด AA อยู่ที่ 17.72 บาท/กิโลกรัม เกรด A ราคา 10.69 บาท/กิโลกรัม เกรด B ราคา 4.78 บาท/กิโลกรัม และเกรด C ราคา 1 บาท/กิโลกรัม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง