เตรียมตัวขึ้นเครื่อง เปิดบินภายในประเทศ วันแรก

วันที่ 1 พ.ค. เริ่มมีสายการบินในไทยเปิดให้บริการ

ผู้โดยสารที่จะผ่านเข้าอาคาร 2 ชั้น 3 ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ได้เพียง 2 ประตู จากทั้งหมด 9 ประตู เพื่อผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และต้องไม่เกิน 37.5 องศา

ก่อนเช็กอิน เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เอโอที แอร์พอร์ต ซึ่งเป็นแอพแจ้งเตือนหากตรวจพบผู้โดยสารที่เดินทางลำเดียวกันติดเชื้อโควิด-19

แม้สายการบินในประเทศทั้ง 3 สายการบิน สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และไทยไลอ้อนแอร์จะเปิดทำการบิน แต่ยังไม่ครบทุกเส้นทาง เพราะบางจังหวัดยังคงล็อกดาวน์ปิดสนามบิน

สายการบินไทยแอร์เอเชีย และไทยไลอ้อนแอร์ ออกประกาศข้อปฏิบัติไว้ โดยยึดตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ดังนี้

1.ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ เมื่อไปถึงสนามบิน แต่ต้องถูกตรวจอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการก่อนขึ้นเครื่องบิน หากพบผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส มีอาการไอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือเข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง สายการบินอาจปฏิเสธการเดินทาง คือไม่ให้ขึ้นเครื่อง

2.อย่าลืมนำหน้ากากอนามัยไปด้วย แนะนำว่าควรเป็นหน้ากากอนามัย 3 ชั้นที่มีฟิลเตอร์ หรือชนิด N95 สวมใส่อย่างถูกต้อง และมีหน้ากากอนามัยสำรอง หากไม่นำไปด้วย สายการบินอาจปฏิเสธการเดินทาง

3.กระเป๋าที่จะหิ้วขึ้นเครื่องนั้น ในส่วนไทยไลอ้อนแอร์ อนุญาตให้ผู้โดยสารถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ขนาดไม่เกิน 30x40x20 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ส่วนไทยแอร์เอเชีย อนุญาตกระเป๋าขนาดไม่เกิน 40x30x10 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมเช่นกัน ส่วนสัมภาระอื่นๆ ให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน

4.เดินทางถึงสนามบินก่อนเที่ยวบินออก 3 ชั่วโมง

5.เช็กอินผ่านเว็บไซต์สายการบิน พิมพ์บัตรโดยสาร หรือบอร์ดดิ้งพาส ก่อนที่จะมาถึงสนามบิน หรือใช้อีบอร์ดดิ้งพาสได้ โดยเช็กอินผ่านแอปพลิเคชันสายการบิน หรือมาที่เคาน์เตอร์เช็กอิน และตู้คีออสเช็กอินด้วยตนเอง

6.งดจำหน่ายอาหาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารมาทานบนเครื่อง

7.การเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย ตั้งแต่จุดเช็กอิน พื้นที่ในรถบัส สะพานเทียบอากาศยาน บันไดเทียบอากาศยาน จัดที่นั่งเว้นที่นั่งบนเครื่องบินในทุกเที่ยวบิน

8.ผู้โดยสารจะต้องกรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ซึ่งจะแจกให้ผู้โดยสารก่อนเดินทางที่ประตูขึ้นเครื่องในแต่ละเที่ยวบิน

9.อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำของเหลวขึ้นเครื่องได้ตามปริมาณที่กำหนด อย่างเจลล้างมือสามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มิลลิลิตร แต่ต้องมีปริมาณรวมกับของเหลวอื่น ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องจะต้องปิดสนิท และมีข้อความระบุปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน

10.ลูกเรือของสายการบินจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายก่อนปฏิบัติการบิน สวมหน้ากากอนามัยพร้อมถุงมือตลอดการให้บริการ และหลังจากการปฏิบัติการบินนั้น สายการบินจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในเครื่องบินทุกครั้ง

สำหรับเที่ยวบิน : นกแอร์เป็นสายการบินเดียวที่ยังคงทำการบินวันละ 20 เที่ยวบิน วันนี้เพิ่มเป็น 24 เที่ยวบิน เมื่อรวมกับสายการบินแอร์เอเชีย และไทยไลอ้อนแอร์ จะมีเที่ยวบินรวม 46 เที่ยวบินไปกลับ หรือ 92 ไฟลท์ต่อวัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9