เที่ยวพม่า #7 พระตาหวาน, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ 4 วัน 3 คืน

ช่วงบ่ายอากาศเริ่มครื้ม เดินทางไปทำบุญที่“พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี” หรือ “พระตาหวาน” และ เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ และเทพกระซิบ

เที่ยวพม่า#4 “พระธาตุอินทร์แขวน” 4วัน3 คืน

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุเจดีย์ไจ้ก์ทิโย เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ชาวพม่าให้ความนับถือเป็นอย่างมากอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เขต "รัฐมอญ" ของพม่า

1 2