ครม.อนุมัติ เพิ่มเบี้ยความพิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท กว่า 1.2 ล้านคน

ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดิมที่ได้รับ 800 บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาท

ไทย เปิด Special Tourist Visa (STV)

Special Tourist Visa (STV) ออสเตรเลีย Eligibility and Procedures to Apply for Special Tourist Visa (STV) Eligible Applicants for STV This type of visa is issued to eligible applicants who areAustralian Nationals or Citizens OR Permanent Residents currently residing in Australia and their spouse, child or children (age under 20 years old) for the sole purpose of tourism only. STV Conditions 2.1…

1 2 3 13

king9