ครม.อนุมัติ เพิ่มเบี้ยความพิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท กว่า 1.2 ล้านคน

ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดิมที่ได้รับ 800 บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาท

แจก เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” 200,000 สิทธิ์

เริ่มแล้วครับกับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนได้ โดยสามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ ได้ที่ https://app.doae-gov.org/landing เริ่มโครงการ 24 กันยายน ที่ผ่านมาจนสิทธิ์เต็มจำนวน Cr. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 2

king9