เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภาค เตือน กินถั่งเช่าสกัดต่อเนื่อง เสี่ยงไตวาย ต้องระบุคำเตือนในฉลาก

เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เตือน กินถั่งเช่าสกัดต่อเนื่อง เสี่ยงไตวาย ต้องระบุคำเตือนในฉลาก สารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหารนิตยสารฉลาดซื้อ รศ.ดร.ภญ. มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ข้อมูลการติดตามผู้ป่วยพบมีผู้ป่วยไตเรื้อรัง 3 รายแย่ลง วัยกลางคนและสูงอายุใช้ สารสกัดถั่งเช่า รับประทาน 1 เม็ดต่อวันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ค่าการทํางานของไตแย่ลง (eGFR ลดลง) เมื่อหยุดใช้ค่าการทํางานของไตดีขึ้น บางคนไม่ดีขึ้นกลายเป็นไตวายระยะสุดท้ายในปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วยจำนวน 8 ราย เป็นผู้ป่วยสูงอายุมีโรคหัวใจรับประทานสารสกัดถั่งเช่าสีทอง วันละ 1 เม็ดประมาณ 1 เดือน ค่าการทํางานของไตแย่ลงเมื่อหยุดใช้ค่าการทํางานของไตดีขึ้น อีก 6 รายมีอาการไตวายเฉียบพลัน 1 ราย, 2...

การจัดพื้นที่ “หาบเร่แผงลอย” ในกทม.

สรุปมติครม. มีมติเห็นชอบ 3 มาตรการ เพื่อบริหารจัดการกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยใน กทม. แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะเร่งด่วน (1 – 6 เดือน) จะจัดหาสถานที่ขายทั้งที่เป็นส่วนของราชการ และเอกชน พร้อมยกเว้นค่าเช่าในช่วงแรก คิดค่าน้ำค่าไฟในอัตราที่ต่ำสุด 2. ระยะกลาง (6 – 12 เดือน) จะพิจารณาจุดผ่อนผันในพื้นที่ว่างของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 3.ระยะยาว (1 – 3 ปี) จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรับภูมิทัศน์ให้มีเอกลักษณ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดทำประชาพิจารณ์ สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการค้าหาบเร่แผงลอย มติครม. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก ชีวิต และชุมชน                   คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก ชีวิต และชุมชนของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ...

1 2 3 4

king9