โปรโมชั่นสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ไทยไลอ้อนแอร์

Flash Sale คลิกจอง


จอง : 14 พ.ค. 62 ถึง 16 พ.ค. 62
เดินทาง : 17 พ.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62

thailion air flash sale
thailion air flash sale

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2562
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562
  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารที่รวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
  • *** สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9