สธ. ประกาศให้ เกาหลี จีน มาเก๊า และฮ่องกง ไม่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

สธ.ประกาศให้สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ออกจากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (มีผล 16 พ.ค. 2563)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข​ ลงนามโดยนายอนุทิน​ ชาญวีรกุล​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย (เกาหลี จีน มาเก๊า ฮ่องกง) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ความว่า

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศให้สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))อย่างไรก็ดี สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐ ประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) ถือเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่มีความพร้อมด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรมีความเหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้ประกาศยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และ สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขต ติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 (1) และ (2) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563

ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563​

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

16 พ.ค. 63 กพท.ขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 2563 เว้นการบิน 6 ประเภท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9