เปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 สถานีกลางฯไปตจว.

ใครอยู่ต่างจังหวัดมีนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่สถานกลางบางซื่อ

สามารถเปลี่ยนไปฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านในจังหวัดของตนได้!

กระทรวงสาธารณสุข แจ้ง ประชาชนในต่างจังหวัดที่มีนัดฉีด #วัคซีนโควิด19 เข็ม 2 ที่ #ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็น “โรงพยาบาลใกล้บ้าน” ในจังหวัดของตนได้ตามความสมัครใจ

โดยนำใบนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อออกให้ ไปยื่นกับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านที่ต้องการ ก่อนวันนัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่โรงพยาบาลนั้นกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและลดการเดินทาง ลดการระบาดของเชื้อ #โควิด19

ขณะนี้ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค มีความพร้อมรองรับการยื่นใบนัดของประชาชนแล้ว จึงขอให้ความมั่นใจว่า ไม่มีตกหล่นและจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแน่นอน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง