ครม. อนุมัติงบกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ช่วยป้องกัน Covid-19

ตอบแทนรวมระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2563

ครม. อนุมัติงบกลาง วงเงิน 677 ล้านบาท เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน

ระยะเวลาช่วยเหลือ

ลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน รวมระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2563

กำหนดจ่ายเงิน

โดยกำหนดให้จ่ายเงินเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 500 บาท/เดือน
  2. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 300 บาท/เดือน
    .
    ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะความเสี่ยงในการรับมือกับการระบาดระลอกใหม่อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง