เริ่มวันนี้ 06.00 น. ลงทะเบียน ม33 เรารักกัน เยียวยา 4,000 บ.

เริ่มวันนี้ 06.00 น. ลงทะเบียนเว็บไซต์ ม.33 เรารักกัน เยียวยา 4,000 บ.

ลงทะเบียนม33เรารักกันเริ่มวันนี้

การลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาท หากลงทะเบียนแล้ว “ไม่ได้รับสิทธิ์” สามารถ “ขอทบทวนสิทธิ์” ได้

ข้อมูล – หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” ชื่อกลางไม่ต้องใส่

 1. ชื่อ – นามสกุล
 2. เลขที่ ID ในบัตรประจำตัวประชาชน
 3. รหัสหลังบัตร
 4. วันเดือนปีเกิด
 5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 6. อีเมล์หากมี

ยืนยัน – ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

กดยินยัน และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
ใส่ otp
ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 ก.พ. 64

ม.33 เรารักกัน ผู้ได้รับสิทธิ์ มีเงื่อนไข ดังนี้

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลจึงเยียวยา โครงการ ม33 เรารักกัน รายละ 4,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
3) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
4) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ( ณ 31 ธ.ค. 63 )

กำหนดการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 8-14 มี.ค. 2564

ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

วันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564

ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท

วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิน” คนละครึ่ง และ “เราชนะ”

การขอทบทวนสิทธิ์

วันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564

เปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564

ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 5-11 เม.ย. 2564

ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

วันที่ 12, 19 เม.ย. 2564

ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 2,000 บาท

วันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิน”/ โครงการ “คนละครึ่ง” / โครงการ “เราชนะ”

ที่มา : ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว สำนักงานประกันสังคม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน

 1. 1. สาระสำคัญของโครงการ ม33เรารักกัน (โครงการฯ)
  1. 1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  2. 1.2 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
   1. 1) มีสัญชาติไทย
   2. 2) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยมีข้อมูลในระบบประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ม33 เรารักกัน (15 กุมภาพันธ์ 2564) หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 (วันที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการเราชนะ)
   3. 3) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
   4. 4) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะดังต่อไปนี้
    1. – เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
    2. – คำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
    3. – ไม่รวมคำนวณเงินฝากใน “บัญชีร่วม” “บัญชีเพื่อ” และสลากออมทรัพย์
    4. – ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
   5. 5) ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
  3. 1.3 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้ลงทะเบียน การลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวล และคัดกรองผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการม33เรารักกัน
   1. 1) ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
   2. 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) จะทำการตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลรวมทั้งประมวลผลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ ระหว่างวันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564
   3. 3) ผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ สามารถตรวจสอบสถานะ ผู้ได้รับสิทธิทาง www.ม33เรารักกัน.com และจะต้องเปิดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หลังจากนั้นจะได้รับการสนับสนุนวงเงินผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ โดยผู้มีสิทธิที่ผ่านการตรวจคัดกรอง ดำเนินการ ดังนี้
    1. – ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดใช้งานและกดยืนยันตัวตนใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 (หากไม่กดยืนยันรับสิทธิภายในกำหนด ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ)
    2. – ได้รับวงเงินจากโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในวันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564
    3. – เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าเดียวกันกับโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564
   4. 4) วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  4. 1.4 ร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน ประกอบด้วย
   1. 1) เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
   2. 2) เป็นผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง
   3. 3) เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการข้างต้นไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืน ในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ หรือ ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจะต้องให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม กำหนด ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน
  5. 1.5 การดำเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และการได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้ประกอบการ
   1. 1) เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติตามข้อ 1.4
   2. 2) เปิดใช้งาน ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และกดยืนยันรับสิทธิตามโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
   3. 3) ผู้ประกอบการประเภทบริการต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยฯ แล้วแต่กรณี
   4. 4) ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าและผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง/เราชนะ ต้องให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
   5. 5) ผู้ประกอบการสามารถรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ประกันตนที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
   6. 6) ต้องเป็นการรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการโดยตรงจากผู้ประกันตนตามราคาสุทธิของสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ และมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือรับบริการกันจริง ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการดำเนินการผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด

เมนูแนะนำ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง