แจก เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19”

เริ่มแล้วครับกับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์

เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนได้ โดยสามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ ได้ที่ https://app.doae-gov.org/landing

เริ่มโครงการ 24 กันยายน ที่ผ่านมาจนสิทธิ์เต็มจำนวน

Cr. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์