ขยายประกันรายได้ สวนปาล์มน้ำมัน จากเดิมก.ย. 63 สิ้นสุด ธ.ค. 63

ครม.สัญจร วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563  ณ จ.ระยอง  เผย มติ ครม. อนุมัติขยายเวลาประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม 3 เดือน จากเดิมกันยายน 63 เป็นสิ้นสุด ธันวาคม 2563 

มติ ครม. ไฟเขียว ขยายเวลา 3 เดือน ประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม พร้อมเยียวยาชาวสวนลำไย 2 แสนครัวเรือน

                 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุม ครม.สัญจร วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563  ณ จ.ระยอง  เผย มติ ครม. อนุมัติขยายเวลาประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม 3 เดือน จากเดิมกันยายน 63 เป็นสิ้นสุดธันวาคม 2563  พร้อมเยียวยาชาวสวนลำไย 2 แสนครัวเรือน ภายใต้กรอบวงเงิน 3,400 ล้านบาท อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่
              นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จังหวัดระยอง ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 ออกไปอีก 3 เดือน  และอนุมัติโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ปีการผลิต 2563 ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit Board เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อดูแลชาวสวนลำไย เนื่องจากประสบปัญหาสภาพอากาศ และโควิด-19 ส่งผลให้ผู้นำเข้าลำไยจากประเทศไทยไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ในช่วงปริมาณผลผลิตออกตลาดมาก
               สำหรับการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563ครม. ได้อนุมัติในหลักการขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 เป็นสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2563 โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วนรายได้ให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563 แล้ว 9 งวด เป็นเงิน 6,729.57 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 6,649.42 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางกำหนดราคาประกันรายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และควรมีระบบหรือกลไกในการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างชัดเจน เช่น การขึ้นทะเบียนจำนวนเกษตรกร ผลผลิตต่อไร่ วางแผนการดำเนินให้รอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินการต่างๆ  อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประกันรายได้ที่เหมาะสมและยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้ ระยะเวลาการจ่ายเงิน รวมทั้งกำหนดราคาตลาดอ้างอิง เพื่อใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างอัตราประกันรายได้กับราคาตลาดอ้างอิง ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเช่นเดียวกับที่ผ่านมา
             ขณะที่ การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ครม. ได้มีมติอนุมัติโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ปีการผลิต 2563 เพื่อดูแลชาวสวนลำไยจำนวน 2 แสนครัวเรือน ภายใต้กรอบวงเงิน 3,400 ล้านบาท โดยแนวทางการช่วยเหลือจะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยในอัตราไร่ละ 2,000 บาท โดยครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท) และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 โดยจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงของเกษตรกรตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563

สำหรับการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563ครม. ได้อนุมัติในหลักการขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 เป็นสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2563

โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วนรายได้ให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563 แล้ว 9 งวด เป็นเงิน 6,729.57 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 6,649.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางกำหนดราคาประกันรายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และควรมีระบบหรือกลไกในการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างชัดเจน เช่น การขึ้นทะเบียนจำนวนเกษตรกร ผลผลิตต่อไร่ วางแผนการดำเนินให้รอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินการต่างๆ  อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประกันรายได้ที่เหมาะสมและยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้ ระยะเวลาการจ่ายเงิน รวมทั้งกำหนดราคาตลาดอ้างอิง เพื่อใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างอัตราประกันรายได้กับราคาตลาดอ้างอิง ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเช่นเดียวกับที่ผ่านมา

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ได้รับการต่ออายุโครงการออกไปอีก 3 เดือน คือ เดือนก.ย.-พ.ย.2563 จากเดิมโครงการได้สิ้นสุดลงในเดือนส.ค.2563 ทำให้ชาวสวนปาล์มจะยังคงได้รับการชดเชยรายได้เพิ่มอีก 3 เดือน โดยจะจ่ายชดเชยในวันที่ 16 ก.ย. , 16 ต.ค. และ 16 พ.ย.2563 ทำให้ชาวสวนปาล์มยังคงมีหลักประกันไว้รองรับ หากราคาผลปาล์มตกต่ำกว่าราคาที่ประกันไว้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท ก็จะได้รับการชดเชยทันที

การต่ออายุโครงการประกันรายได้ เนื่องจากขณะนี้ ผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงออกสู่ตลาด หากไม่มีมาตรการรองรับ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนปาล์มได้ กนป. (คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ) จึงมีมติให้ต่ออายุโครงการออกไปอีก 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม โดยทำได้ทันที เพราะยังมีวงเงินจากโครงการเดิมเหลืออยู่กว่า 6,000 ล้านบาท หากจะรอโครงการใหม่ อาจต้องใช้เวลา และกระทบกับรายได้ของชาวสวนปาล์ม หากราคาต่ำกว่าราคาประกันรายได้


อนึ่ง หลักเกณฑ์การชดเชยประกันรายได้เดิม ตั้งแต่ งวดที่ 7 ถึงงวดที่ 62-63

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครง การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 (ฉบับที่2)

       ทั้งนี้ รัฐบาลได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่มาวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน รวม 6 งวด (งวดที่ 6 ประกาศวันที่ 15 พ.ค.2563) 

       สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งแต่ งวดที่ 7 ถึงงวดที่ 9 ราคาตลาดนั้นจะอ้างอิงจากปริมาณผลผลิตปาล์มเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีทั้งประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่าง ซึ่ง (งวดที่ 7-9 ) เฉลี่ยที่ 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด

ล่าสุด กรมการค้าภายใน ได้ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่ โดยงวดที่ 9 จ่ายเมื่อ 14 ส.ค. 2563

ปาล์มน้ำมัน: เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2561 ระดับจังหวัด