เริ่มแล้ว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

เริ่มแล้ว ลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับ เช่น
 • ค่าซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 • ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 • ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
 • เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง) เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
 • เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

.

ทั้งนี้ มติ ครม. 26 ก.ค. 65 อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” วงเงิน 5,336.8304 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังคงปรับสูงขึ้น

สามารถลงทะเบียนได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 2565 เวลา 06.00-23.00 น.

สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

หรือ https://welfare.mof.go.th

– ไม่มีครอบครัวลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
– มีครอบครัวลงทะเบียนผ่านหน่วยรับรับลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และ ลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน

เช็คคุณสมบัติก่อนลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

เปิดลงทะเบียน 5 ก.ย.- 19 ต.ค. 2565

ประกาศผลทุกวันศกร์ เดือนกฺยฺ – ต.ค. 65

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1.สัญชาติไทย

2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงายของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการเมือง สส. สว.

4เกณฑ์รายได้
-บุคคลรายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
-ครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อไป ไม่เกิน 100,000 บาท

5ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
-บุคคล : ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท 
-ครอบครัว : ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

6.ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาทท

7.ต้องไม่มีบัตรเครดิต

8.ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
-ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
-ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
-ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
-บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตร.ว.
-ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

ทั้งนี้ที่ดินที่กล่าวในข้างต้น จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด
-เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
-ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
ห้องชุด
-กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 35 ตร.ม. ต่อคน
-กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตร.ม.

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
-ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
-ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
1.บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
-กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว. ต่อคน
-กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.
2.ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
-เพื่อการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

ทั้งนี้ที่ดินที่กล่าวในข้างต้น จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด
-เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
-ไม่ใช่เพื่อการเกษตร 2 ไร่

คุณสมบัติโดยสรุป

หลักฐานการสมัคร

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e_.mof.go.th/ หรือ https://Welfare.mof.go.th

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
-ไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียน กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เท่านั้น โดยเมื่อกดยืนยันข้อมูลแล้ว โปรดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนต้องแสดงข้อความ “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
-ต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน (เลือกหน่วยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์)

เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน
-แบบฟอร์มลงทะเบียน
-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม (กระดาษ) ณ หน่วยรับลงทะเบียน

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
-แบบฟอร์มลงทะเบียน
-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
-แบบฟอร์มลงทะเบียน
-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

-แบบฟอร์มลงทะเบียน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงลายมือชื่อ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
-หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
-สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หน่วยงานรับลงทะเบียน

 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • สำนักงานเขตกทม.
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณฯ / ธกส.
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.กรุงไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอน เอกสาร หลักเกณฑ์ การนับครอบครัว

https://www.youtube.com/watch?v=DoVHSXgoFQM

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ 65 แผนภาพสรุป มี ไม่มีครอบครัว

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ
ที่มา : https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

pdf

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

pdf

คู่มือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

pdf

หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ

การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิก) หรือ https://welfare.mof.go.th (คลิก)  เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด ของผู้ลงทะเบียน

กรณี Walk in ที่หน่วยรับลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะได้โดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนหรือ Dip Chip

โดยการประกาศผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีทุกวันศุกร์รวมทั้งหมด 8 รอบ  ตามช่วงเวลานับจากที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว ดังนี้

 • รอบที่ 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ประกาศผล 16 กันยายน 2565
 • รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 ประกาศผล 23 กันยายน 2565
 • รอบที่ 3 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ประกาศผล 30 กันยายน 2565
 • รอบที่ 4 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
 • รอบที่ 5 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
 • รอบที่ 6 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
 • รอบที่ 7 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
 • รอบที่ 8 จะเป็นรอบสำหรับการแก้ไขข้อมูลเท่านั้น คือ ผู้ที่ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์

สมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน ได้แก่ บุคคลใดบ้าง

ผู้ลงทะเบียน คู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม)

กรณีบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ และยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการอย่างไร

ในกรณีที่บุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ และยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ลงทะเบียนสามารถกรอกเลขประจำตัวประชาชนของบุตรตามที่ปรากฏในสูติบัตร และต้องยื่นเอกสารสำเนาสูติบัตรของบุตรที่หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ นับอย่างไร

ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับลงทะเบียน (19 ตุลาคม 2565)

ผู้ลงทะเบียนมีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี และเกิน 18 ปี ต้องระบุข้อมูลอย่างไร

ระบุข้อมูลในแบบฟอร์มเฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับลงทะเบียน (วันที่ 19 ตุลาคม 2565)

บุตรของผู้ลงทะเบียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มอย่างไร

1. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 ให้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

2. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตร

ผู้ถือบัตรสวัสดิการปัจจุบัน ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน และผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หากผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว จะต้องลงทะเบียนทั้งสามี และภรรยาหรือไม่ และจะได้รับสิทธิคนละสิทธิใช่หรือไม่

การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เป็นการลงทะเบียนเป็นรายบุคคล และตรวจสอบรายบุคคลและครอบครัว โดยมีขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนว่าผ่านตามเกณฑ์หรือไม่

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ของครอบครัว (กรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว)

ดังนั้น หากผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามี และภรรยา ทั้งนี้ หากสามี และภรรยาผ่านการตรวจสอบคุณสมบติก็จะได้รับสิทธิคนละ 1 สิทธิ

หากผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว แต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสหรือบุตรให้มาลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนหรือลงลายมือชื่อในเอกสารได้ต้องดำเนินการอย่างไร

แบบฟอร์มลงทะเบียนจะต้องมีการลงนามที่ครบถ้วนหากมีครอบครัว (คู่สมรสและ/หรือบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องลงนามทุกคนให้ครบถ้วน ทั้งนี้ คู่สมรสและ/หรือบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับผู้ลงทะเบียน แต่จำเป็นต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและ/หรือบุตรพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

คนกลุ่มใดบ้างที่สามารถมอบอำนาจได้ และใช้เอกสารอะไรบ้าง

บุคคลที่สามารถมอบอำนาจสำหรับการลงทะเบียน ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องมีเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ใครต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม ในกรณีที่มีหนังสือมอบอำนาจจากผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้ลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ และหากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ และถ้าหากลงทะเบียนได้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนว่ามีครอบครัวหรือไม่

ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายประเทศไทย คู่สมรสจะต้องขอ “บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” หรือบัตรต่างด้าว ที่เขต/อำเภอ เพื่อให้คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ มีข้อมูลเลข 13 หลัก เพื่อใช้สำหรับลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว ต้องมายื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือไม่

แบ่งตามสถานะของผู้ลงทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว จบขั้นตอนที่เว็บไซต์โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน

2. ผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวต้องเดินทางมาแสดงตัวตน และนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ลงนามครบถ้วน มายื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมเอกสารใด หากเดินทางไปลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน
กรณีของผู้ลงทะเบียน
คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนด้วยหรือไม่

สามรถดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ

1. กรณีคู่สมรสและบุตรเดินทางมาที่หน่วยรับลงทะเบียน : คู่สมรสและ/หรือบุตร ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียน และต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและ/หรือบุตร

2. กรณีคู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาที่หน่วยรับลงทะเบียน : คู่สมรสและ/หรือบุตรต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและ/หรือบุตร

การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียน จะต้องลงลายมือชื่อในส่วนใดบ้าง หากลงลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนจะมีผลอย่างไร

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ หรือยื่นแบบฟอร์มที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องลงลายมือชื่อในส่วนที่ 7 และส่วนที่ 8 ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่ถือว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” ดังนี้

1. ส่วนที่ 7 การรับรองความถูกต้องของผู้ลงทะเบียน : ผู้ลงทะเบียนลงลายมือชื่อ

2. ส่วนที่ 8 การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว : ผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อ

3. ส่วนที่ 8 ความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด : ผู้ลงทะเบียนลงลายมือชื่อ

กรณีผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไม่ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียน แต่หากลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนต้องลงนามตามรายละเอียดด้านบน

ผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และเลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่เลือกไว้ได้หรือไม่

ผู้ลงทะเบียนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ และไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นเอกสารผ่าน Website ก่อนที่จะเข้าไปยื่นเอกสาร ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนได้ยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน และได้รับหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน (ส่วนที่ 11) แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ยื่นเอกสารได้

บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถใช้ลงทะเบียนได้หรือไม่

บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถใช้ลงทะเบียนได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจาตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 65

ผู้ลงทะเบียนที่บัตรประชาชนแบบเก่าไม่ใช่ Smartcard สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

สามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนได้ ทั้งนี้แนะนำให้ผู้ลงทะเบียนเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เนื่องจากหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการจะต้องมีขั้นตอนในการยืนยันตัวตนที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card

หากผู้ลงทะเบียนยืนยันการลงทะเบียนแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่

หากยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่า ผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ (เนื่องจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง) ผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบไว้เท่านั้น

สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาหรือไม่

ระบบเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 ของทุกวันระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

สามารถไปลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ใดได้บ้าง

สามารถเดินทางไปลงทะเบียนยังหน่วยรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ดังนี้

1.ธนาคารกรุงไทย

2.ธนาคารออมสิน

3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

4.สำนักงานคลังจังหวัด

5.ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

6.สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

7.สำนักงานเมืองพัทยา

โดยสามารถค้นหาหน่วยรับลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ

การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านช่องทางใด

สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ผ่านเว็บไซต์โครงการ โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด ของผู้ลงทะเบียน

2) หน่วยรับลงทะเบียน โดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนหรือ Dip Chip

ผู้ลงทะเบียนจะต้องผ่านการตรวจสอบขั้นตอนใดบ้าง ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ผู้ลงทะเบียนจะเป็นผู้รับได้รับสิทธิ์สวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เมื่อ

1) ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง

2) ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

3) ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ

กรณีประกาศผลการตรวจสอบสถานะบุคคลแล้วไม่ตรงกับข้อมูลในฐานของกรมการปกครองต้องทำอย่างไร

กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

กรณีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

ขอบคุณที่มาข้อมูล : https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง