ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน สินเชื่อรอบใหม่ 50,000 บาท

สินเชื่อเงินให้กู้ยืมฉุกเฉินธนาคารออมสินต้อนรับเดือนตุลาคม 2563 ให้กู้ฉุกเฉินได้ที่รายละ 50,000 บาท

คลิกเพื่อดูรายละเอียด สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ปล่อยกู้ได้ที่รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 3 ปี ใช้เพียงสลิปเงินเดือนย้อนหลัง เดือนเดียว หรือ สเตทเมนท์ 3 เดือน

คุณสมบัติของผู้ที่มาขอสินเชื่อ

  1. ต้องมีสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
  2. ต้องมีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน บริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  3. ต้องมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  4. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ฝากเงินในประเภทเผื่อเรียกของทางธนาคารออมสิน
  5. ต้องมีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

เงื่อนไขการขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืม

  • ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระไม่เกิน 50,000 บาท
  • ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี
  • ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเป็นรายเดือน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
  • ต้องมีหลักประกันกรณีบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือ หลักประกันอื่นๆ ตามที่ทางธนาคาร กำหนด
  • ระยะเวลาในการอนุมัติเงินกู้และทำสัญญาสิ้นสุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

เอกสารในการขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

-ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)ของผู้กู้ และคู่สมรสและผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงสถานภาพสำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

เอกสารทางด้านการเงิน

-สลิปเงินเดือนหลักฐานการรับเงินเดือนในเดือนล่าสุดของผู้ที่กู้และผู้ค้ำประกัน

-กรณีผู้ค้ำประกันทำอาชีพอิสระสามารถให้ใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลังที่ 3 เดือนได้

-เอกสารแสดงการเดินบัญชีStatementย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้ที่ขอกู้และเดือนล่าสุดของผู้ที่มาค้ำประกัน

โดยทุกคนสามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ ธนาคาร ออมสิน : www.gsb.or.th คลิกเพื่อดูรายละเอียด สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง