การสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐ รับ คนละครึ่ง เราชนะ

ร้านธงฟ้า หรือ โครงการธงฟ้าประชารัฐ

วิธีสมัครร้านธงฟ้า

ร้านธงฟ้า หรือ โครงการธงฟ้าประชารัฐ เป็นแนวทางที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งยังเป็นกลไกสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้ผู้มีรายได้น้อยนำบัตรมารูดซื้อสินค้าราคาประหยัด ซึ่งมีวงเงินในบัตรจำนวน 200 – 300 บาทต่อเดือน

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านค้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จะพิจารณาร้านค้าตามพื้นที่ของจำนวนผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจน โดยเฉลี่ยประมาณ 600 คนต่อ 1 ร้านค้า และหากมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด จะเลือกจากร้านค้าที่มีทำเลใกล้แหล่งชุมชนมากที่สุดก่อน หลังจากนั้น กระทรวงพาณิชย์จะส่งรายชื่อร้านค้าที่สมัครไว้ไปให้กรมบัญชีกลาง แล้วจึงจะแจ้งให้ธนาคารกรุงไทย เข้าติดตั้งเครื่องรูดบัตร และ app ถุงเงินแก่ร้านค้าที่ผ่านการพิจารณา โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับระบบเครื่องรูดบัตร 100 บาทต่อเดือน และร้านค้าต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการโอนเงินจากรายการซื้อ-ขายสินค้า

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐ

เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยจัดสรรเงิน
ค่าครองชีพให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอัตรา 300 – 500 บาท ต่อเดือนต่อคนพร้อมกำหนดให้ใช้บัตรดังกล่าวได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้คัดเลือกและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ร้านค้ามีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง รัฐบาลได้กำหนดให้นำโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ติดตั้งให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์จากการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ถือบัตรได้ตามจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในบัตร ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ชำระแทนตามวงเงินที่ผู้ถือบัตรได้รับเท่านั้น กรณีวงเงินที่ใช้จ่ายเกินจากที่ระบุไว้ในบัตร ผู้ถือบัตรต้องเป็นผู้ชำระส่วนเกินเอง สำหรับขั้นตอนการชำระเงินแก่ร้านค้าประชารัฐ กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับร้านค้าหลังจากการจำหน่ายสินค้า 1 วัน ยกเว้นวันหยุดราชการ จะชำระให้ในวันแรกที่เปิดทำการ

คุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการ
  1.1 ต้องเป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้า
  เพื่อการศึกษา สินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม ยารักษาโรค ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  1.2 ร้านค้าต้องเป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเป็นปกติทางการค้าอยู่แล้ว มีทำเลและสถานที่ตั้ง
  แน่นอนและจำหน่ายสินค้าเป็นประจำ หรือกรณีมิได้มีลักษณะร้านค้าที่มีสถานที่ตั้งแน่นอนจะเป็น
  หน่วยรถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้าก็ได้
  1.3 ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์การติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เคยปฏิเสธหรือขอคืน
  หรือยกเลิกการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  1.4 ผู้สมัครต้องมีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
  Version Kitkat 4.4 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS Version 9.0 ขึ้นไป และต้องสามารถเชื่อมต่อระบบ
  อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการรับชำระค่าสินค้าได้
 2. ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร
  2.1 การขอรับใบสมัคร
  2.1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moc.go.th
  2.1.2 รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3
  (อาคารริมน้ำ) กระทรวงพาณิชย์เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  11000 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

  2.2 การสมัคร
  2.2.1 สมัครด้วยตนเอง
  ส่วนกลาง สมัครได้ที่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 (อาคารริมน้ำ)
  กระทรวงพาณิชย์เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี11000
  ส่วนภูมิภาคสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
  2.2.2 สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
  (1) ผู้สมัครที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่งที่ กองบริหาร
  การพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
  นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยระบุมุมซองว่า “สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”
  (2) ผู้สมัครที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ส่งที่สำนักงานพาณิชย์
  จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยระบุมุมซองว่า “สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”
  2.3 เอกสารประกอบการสมัคร
  2.3.1 นิติบุคคล
  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  (2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อาทิ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน (อายุไม่เกิน
  6 เดือน) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ
  (3) สำเนาบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแส
  รายวัน โดยปรับให้เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี)
  2.3.2 บุคคลธรรมดา
  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  (2) หลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือรับรองอย่างหนึ่งอย่างใด อาทิ
  ทะเบียนพาณิชย์ หนังสืออนุญาตให้ทำการค้าซากสัตว์ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ค้าที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดหรือผู้ที่เจ้าของตลาดมอบหมาย สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานที่ทางราชการออกให้
  (3) สำเนาบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแส
  รายวัน โดยปรับให้เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี)
  2.3.3 รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า
  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  (2) สำเนาทะเบียนรถ
  (3) หนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดที่รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้าไปซื้อสินค้า (ถ้ามี)
  (4) ใบอนุญาตให้วางของขายในที่ขายสาธารณะ/แผงลอย/ตลาดสด
  (5) สำเนาบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแส
  รายวัน โดยปรับให้เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี)
  ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกประเภทต้องแนบรูปถ่ายสถานที่ตั้งร้าน แผง ล็อค พร้อมแผนที่ประกอบ
  กรณีมีการมอบฉันทะ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยสำเนา
  ทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
  2.4 การกรอกใบสมัคร
  2.4.1 กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน
  2.4.2 ระบุสถานที่จำหน่าย ชื่อสกุลเจ้าของร้าน พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
  เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารตามโครงการ
  2.5 การรับรองว่าประกอบการค้าจริง
  2.5.1 ผู้สมัครที่มีหลักฐานตามที่ราชการออกให้ ให้ใช้หลักฐานดังกล่าวเป็นหนังสือ
  รับรองการเป็นผู้ซื้อขาย
  2.5.2 กรณีผู้สมัครไม่มีหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ให้กรอกรายละเอียด
  ของผู้รับรองตาม ข้อ 2.3.2 (2) ในแบบฟอร์มใบสมัครให้ชัดเจนด้วย
 3. การรับรองผู้สมัคร
  3.1 หลังจากร้านค้ายื่นใบสมัครและมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว กองบริหาร
  การพาณิชย์ภูมิภาคหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะออกหนังสือรับรองให้ผู้สมัครนำไปยื่นต่อธนาคารกรุงไทย
  สาขาที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตั้งอยู่หรือใช้บริการ
  3.2 กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร
  พร้อมหลักฐานประกอบ เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลธงฟ้าประชารัฐ
  3.3 กระทรวงพาณิชย์พิจารณานำส่งกรมบัญชีกลางในรูปแบบโปรแกรม Excel เพื่ออนุมัติ
  เข้าสู่ระบบ และกรมบัญชีกลางแจ้งธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน
  3.4 ธนาคารกรุงไทยส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้สมัครให้ไว้
  เพื่อแจ้งผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่ระบบ ให้นำหนังสือรับรองที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
  ออกให้พร้อมโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นที่จะใช้กับระบบ ยื่นต่อธนาคารกรุงไทยสาขาที่ผู้สมัครมี
  ภูมิลำเนาตั้งอยู่หรือใช้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานในการเปิดใช้บริการ Net Bank ติดตั้งโปรแกรม “ถุงเงินประชารัฐ” และเปิดรหัสการใช้งาน
  3.5 ผู้สมัครที่ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว สามารถเปิดจำหน่ายสินค้าโดยรับบัตร
  ชำระเงินของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
 4. การชำระเงิน
  กรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทย จะโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในวันทำการ
  ถัดไปหลังจากการจำหน่ายสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับวันหยุดราชการ จะโอนเงินเข้าบัญชี
  ในวันแรกที่เปิดทำการ โดยการโอนเงินแต่ละครั้งจะมีการส่ง SMS ให้เจ้าของร้านผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ
  ที่ให้ไว้

การค้นหาร้านธงฟ้าประชารัฐ

วิธีสังเกตว่าร้านไหนคือร้านธงฟ้า ให้เรามองหาป้ายสัญลักษณ์ “ธงฟ้าประชารัฐ” ซึ่งจะติดอยู่บริเวณหน้าร้านและบริเวณชั้นวางสินค้า และหากใครอยากทราบว่า ในพื้นที่ของเรามีร้านธงฟ้าประชารัฐอยู่บริเวณไหนบ้าง ร้านไหนใกล้ที่สุด ก็ลองเข้าไปตรวจสอบกันได้เลยที่ website https://shop.moc.go.th/shop

เรื่องที่เกี่ยวข้อง