หลักเกณณ์ เงื่อนไข ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่ง

ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” ง่ายมาก เพียง 3 ขั้นตอน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป www.คนละครึ่ง.com เปิดให้ลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” สิทธิ์เงิน 3,000 บาท 3 ขั้นตอน

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

 1. 1. สาระสำคัญของโครงการคนละครึ่ง (โครงการฯ)
  1. 1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  2. 1.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้า (ร้านค้า) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
   1. (1) เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคล
   2. (2) เป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) และ/หรือให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
   3. (3) ไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
   4. (4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
   5. (5) ไม่เป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  3. 1.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
   1. (1) มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
   2. (2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน
   3. (3) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
   4. (4) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   5. (5) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563
   6. (6) มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าวกำหนด
  4. 1.4 รัฐจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน โดยรัฐจะชำระเงินดังกล่าวให้แก่ร้านค้าโดยตรง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   1. (1) ประชาชนต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
   2. (2) จำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,000 บาทรวมตลอดทั้งโครงการฯ
   3. (3) ค่าสินค้า เครื่องดื่ม หรืออาหาร ที่รัฐสนับสนุนเงิน ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น และบริการต่าง ๆ
   4. (4) ประชาชนจะต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก ในกรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันที่โครงการฯ เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ (23 ตุลาคม 2563) ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่โครงการฯ เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ
   5. (5) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
  5. 1.5 รัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 1.4 รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ไม่เกิน 10 ล้านหมายเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ รัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนสิทธิได้ในภายหลัง
  6. 1.6 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ 1.4 จะพิจารณาเมื่อประชาชนได้รับสิทธิ ตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิตามข้อ 1.5 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
 2. 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
  1. 2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
  2. 2.2 ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
  3. 2.3 หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด
  4. 2.4 กระบวนการพิจารณาและดำเนินการตามข้อ 2.3 ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
  5. 2.5 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิตามข้อ 1.4 (4) แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในมาตรการช้อปดีมีคืน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป www.คนละครึ่ง.com เปิดให้ลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” สิทธิ์เงิน 3,000 บาท 3 ขั้น

เลือกรับสิทธิสำปรัประชาชน

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com คลิกลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน หรือ https://register.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/
– อ่านเงื่อนไขสิทธิ์และตกลง
– โดยกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล
– เลขบัตรประจำตัวประชาชน
– รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง
– วัน เดือน ปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

คลิกถูกช่องช่อง
กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง และ ยืนยันข้อมูล กด OK

– ใส่ OTP 6 หลักส่งมาที่โทรศัพท์มือถือที่ใส่ข้อมูลไว้

จะมี รหัส otp 6 หลัก ส่งมาที่มือถือ ส่งมาที่มือถือ
นำรหัส otp ใส่ที่ช่องกรอก otp

2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน ภายใน 3 วัน

เสร็จสิ้น
จะมี SMS ยืนยันเข้ามาภายใน 3 วัน ว่าได้รับสิทธิหรือไม่

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง