ปิดการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล วันที่ 9 ส.ค. – 5 ก.ย. 64

ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เป็นระยะเวลา 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564

ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เป็นระยะเวลา 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564

ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 1482/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล ได้แก่
-ปิดการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
-ปิดสถานประกอบการโรงแรมและสถานประกอบการลักษณะคล้ายโรงแรม
-ห้ามเรือโดยสารท่องเที่ยวเข้าเทียบท่าเกาะหลีเป๊ะ, ห้ามจอดเรือในบริเวณใกล้เคียงเกาะ

การเดินทางเข้า-ออก จากเกาะ

ต้องมีหนังสือยืนยันการได้รับวัคซีนมาไม่ต่ำกว่า 14 วัน
หรือได้รับการตรวจหาเชื้อแบบเร็วหรือแบบยืนยัน ไม่เกิน 72 ชม.
หรือกรณีจำเป็นที่ได้รับการยกเว้นจากคำสั่งนี้เท่านั้น

-เคอร์ฟิวบนพื้นที่เกาะตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
-ตั้งด่านตรวจชะลอสกัดกั้น เคลื่อนย้ายคนในพื้นที่เกาะ
-ห้ามปกติข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลการเดินทางเท็จ ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด ทั้งจำทั้งปรับ

มีผลบังคับใช้ 9 สิงหาคม 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง