ตรวจสอบสหน่วยเลือกตั้ง อบจ.ได้แล้ว การแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้า

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งของท่าน

ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง มีความคลาดเคลื่อนในการนับระยะเวลา นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า ตามมาตรา 38 (3) แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติไว้ว่า บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง คือ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันทำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในช่องค้นหา ระบบจะแจ้ง ลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง

ด้วยในวันที่ 20 ธ.ค.นี้จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ (เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ดังนั้น ท่านสามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว

ที่คลิก https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/?fbclid=IwAR0Im5L4oGF5v1aDH1mlNmnwGDSJojAZfNOAK3CNsIFnbTQ6Ni4aVTNeAC8


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา  ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา เพียงวันเดียวเท่านั้น ดังนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน

2. การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ- ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมาย
 • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เลือกตั้งอบจ.) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 นั้น

เลือกตั้งอบจ.ครั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้ลงคะแนนเสียงยังภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (13-19 ธ.ค. 2563)หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง (21-27 ธ.ค. 2563)

โดยสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

หาก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ ดังนี้

 1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 2. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 3. สิทธิสมัครรับเลือกตังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 4. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 5. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
 6. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

สามารถ Download หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ได้ตามแบบฟอร์มนี้

Download หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)

อำนาจหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการที่รัฐบาลกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความประสงค์ของชุมชนนั้น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการทำหน้าที่แทนรัฐบาล การใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ รวมทั้งก่อให้เกิดผลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ จะเป็นผู้กำหนดผู้แทนหรือตัวบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งผู้แทนจะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีจังหวัดละ 1 แห่ง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

หน้าที่และอำนาจ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริการส่วนจังหวัด เช่น

 1. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
 2. จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 3. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 4. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
 5. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ฯลฯ

การกำกับดูแล
 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

การได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยมีที่มา ดังนี้

 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้เขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่อำเภอใดมีสมาชิกเกิน 1 คน ให้แบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะพึงมีในอำเภอนั้น และมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 1 คน

องค์ประกอบของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนนราษฎรของจังหวัดนั้น โดยกำหนดไว้ดังนี้
จำนวนราษฎร จำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่เกิน 500,000 คน 24 คน
เกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1 ล้านคน 30 คน
เกิน 1 ล้านคน แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านคน 36 คน
เกิน 1.5 ล้านคน แต่ไม่เกิน 2 ล้านคน 42 คน
เกิน 2 ล้านคนขึ้น 48 คน

วาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ 4 ปีก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นตำแหน่ง


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
 

หน้าที่และอำนาจของ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดนโยบายให้ไม่ขัดต่อกฎหมาย รับผิดชอบในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง “นายก อบจ.” ทั่วประเทศ – รายชื่อก่อนกกต.วินิจฉัยตัดสิทธิ์

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จากผู้สมัคร 76 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้

คำวินิฉัยจัดสิทธิ์ ฯ แต่ละจังหวัดคลิกดูที่นี้

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 

  เบอร์ 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง – อดีต ส.ว.เชียงราย

  เบอร์ 2 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ – ในนามอิสระ (ลูกสาวนายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย)

  เบอร์ 3 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ – ทีมเจียงฮายยิ้มได้ (สะใภ้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย) 

2.จังหวัดเชียงใหม่ 

  เบอร์ 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร – ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ – อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม

  เบอร์ 3 นายวินิจ จินใจ – กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่

  เบอร์ 4 นายบดินทร์ กินาวงศ์ – กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่

  เบอร์ 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ – ผู้สมัครอิสระ

3.จังหวัดน่าน 

  เบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี – อดีตปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2  ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก – อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ – อดีตประธานสภาจังหวัดน่าน ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ – อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 นายธนโชติ ยังขนุนพงศ์ – ผู้สมัครอิสระ

4.จังหวัดพะเยา 

  เบอร์ 1  นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายณรงค์ นามวงศ์ – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 3 นายอัครา พรหมเผ่า – กลุ่มฮักพะเยา

  เบอร์ 4 นายสันติชัย ชุ่มมงคล

5.จังหวัดแพร่ 

  เบอร์ 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ – อดีตนายก อบจ.แพร่ กลุ่มฮักเมืองแป้

  เบอร์ 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ – ในนามคณะก้าวหน้า

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  เบอร์ 1 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ – อดีตนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน

  เบอร์ 2 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์

  เบอร์ 3 นายอำนาจ แสงสกาย

  เบอร์ 4 นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์

  เบอร์ 5 นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์

7.จังหวัดลำปาง 

  เบอร์​ 1​ น.ส.ตวงรัตน์​ โล่ห์สุนทร​ – อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย

  เบอร์​ 2​ นายประยูร​ แก้วเดียว​ – นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง “กลุ่มอนาคตลำปาง”​ 

  เบอร์​ 3​ นายประสงค์​ มิ่งเชื้อ​ – อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคมัชฌิมาธิปไตย

  เบอร์​ 4​ นายดาชัย​ เอกปฐพี​ – กลุ่มพลังลำปาง

  เบอร์ 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ – อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ

  เบอร์ 6 นายจินณ์ ถาคำฟู – อดีตสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง และอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ

  เบอร์ 7 นายสุนทร ใจแก้ว

8.จังหวัดลำพูน 

  เบอร์ 1  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ – ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 พล.ต.ต.กริช กิติลือ – อดีต ผบก.ภ. จว.ลำพูน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวน – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 นายขยัน วิพรหมชัย – ผู้สมัครอิสระ

9.จังหวัดอุตรดิตถ์

  เบอร์ 1 นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา – อดีตนายก อบจ. อุตรดิตถ์

  เบอร์ 2 นายโปรย สมบัติ – ผู้สมัครอิสระ อดีตสื่อมวลชนท้องถิ่น

  เบอร์ 3 นายเอกาพัทธ์ พุฒโต – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล – ในนามคณะก้าวหน้าอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  เบอร์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร – ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้

  เบอร์ 2 นางสาวเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล – ในนามเพื่อไทย 

  เบอร์ 3 ดร.กิตติพร อินทะสีดา – ผู้สมัครอิสระ

2.จังหวัดขอนแก่น 

  เบอร์ 1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชษฐ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ  – ทีมรักก้าวหน้า

  เบอร์ 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 นายอัษฏางค์ แสวงการ – กลุ่มมหานครขอนแก่น

  เบอร์ 5 นายชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ – อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 7 นายศรุต เบ้าจรรยา – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ – กลุ่มมิตรภาพฅนขอนแก่น

  เบอร์ 9 พ.อ.ดร.ชาตรี ไกรพีรพรรณ – อดีต รอง นายก ทต.เมืองเก่า ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า 

  เบอร์ 10 นายนพดล สีดาทัน – อดีต ส.อบจ.ขอนแก่น  ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า 

3.จังหวัดชัยภูมิ 

  เบอร์ 1 นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ – อดีตรมช.กระทรวงคมนาคม

  เบอร์ 2 พ.ต.อ.สรวิศ  มาอินทร์ – อดีตผู้กำกับการกองสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

  เบอร์ 3 นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ – รองอดีตนายก อบจ. และอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายสุชีพ  เศวตกมล – อดีต ส.อบจ. ผู้สมัครอิสระ

4.จังหวัดนครพนม 

  เบอร์ 1 นายณพจน์สกร – ทรัพยสิทธิ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ – ทีมร่วมใจนครพนม

  เบอร์ 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ – อดีตนายก อบจ. 2 สมัย กลุ่มพลังเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายจุมพล วงค์กาฬสินธุ์ – ผู้สมัครอิสระ 

5.จังหวัดนครราชสีมา 

  เบอร์ 1 นายสาธิต ปิติวรา – ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิส พรรคอนาคตใหม่

  เบอร์ 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล – ทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ ภรรยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์

  เบอร์ 3 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก – ทีมรักโคราช อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา

  เบอร์ 4 นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ – อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติไทย ผู้สมัครอิสระ 

6.จังหวัดบึงกาฬ 

  เบอร์ 1 นายอภิเดช รักษาโสม – จากพรรคเพื่อไทย 

      เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น – จากคณะก้าวหน้า 

      เบอร์ 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี – จากพรรคภูมิใจไทย 

      เบอร์ 4 นายนิพนธ์ คนขยัน – อดีต นายก.อบจ 

  เบอร์ 5 นายณัฐพล เนื่องชมภู – อดีต ส.ว.

7.จังหวัดบุรีรัมย์ 

  เบอร์ 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส – อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ในนามกลุ่ม เช้งบุรีรัมย์ ฟอร์สมาร์ทซิตตี้

  เบอร์ 2 นายณัฐกิตติ์ ล้อประสิทธิ์ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายเพชร กีรติมาศ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ – อดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 7 นายสมเพียร แก้วศรีใส – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 8 นายภูษิต เล็กอุดากร – อดีต ส.อบจ.มีศักดิ์เป็นหลานชายของ นายเนวิน ชิดชอบ

8.จังหวัดมหาสารคาม 

  เบอร์ 1 นายทองหล่อ พลโคตร – อดีต ส.ส. ไทยรักไทย 

  เบอร์ 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ – อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม

  เบอร์ 3 นายชยพล โบราณมูล – อดีตนายก อบต.แวงน่าง

  เบอร์ 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีต ส.ว.

9.จังหวัดมุกดาหาร 

  เบอร์ 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ – ในนามคณะก้าวหน้า อดีตนายก อบต.หว้านใหญ่

  เบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ – ในนามเพื่อไทย อดีต ส.ว.

  เบอร์ 3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ – ผู้สมัครอิสระ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และอดีตผู้สมัครนายก อบจ. 

  เบอร์ 4 นายวิริยะ ทองผา – ผู้สมัครอิสระ อดีตส.ว. และอดีตรองนายก อบจ.

  เบอร์ 5 นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์ – รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ผู้สมัครอิสระ

10.จังหวัดยโสธร 

  เบอร์ 1 นายวิเชียร สมวงศ์ – อดีต ส.อบจ.ยโสธร น้องชายของ ส.ส.บุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.ยโสธร เขต 2 ในนามกลุ่มเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายสมหวัง จำปาหอม – ผู้สมัครในนามอิสระ

  เบอร์ 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี – อดีตนายกอบจ.ยโสธร ในนามคณะก้าวหน้า

11.จังหวัดร้อยเอ็ด 

  เบอร์ 1 นายเอกภาพ พลซื่อ – อดีต ส.ส.ลงในสายพลังประชารัฐ

  เบอร์ 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ – อดีต ส.อบจ.ร้อยเอ็ด ลงในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล – อดีตนายก อบจ. 

12.จังหวัดเลย 

  เบอร์ 1 นายชวลิตย์ น้อยดี – ทีมพัฒนา

  เบอร์ 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง – อดีตรองนายก อบจ.

  เบอร์ 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช – อดีตส.อบจ.เลย เขต อ.วังสะพุง

  เบอร์ 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ – อดีตนายก อบจ.เลย กลุ่มพัฒนา 

  เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ – อดีต ส.อบจ.เขตอำเภอหนองหิน กลุ่มเปลี่ยนเลย

  เบอร์ 6 นายสุชาติ ลีกระจ่าง – ในนามอิสระ ทนายความและอดีตผอ.กองช่าง ทต.ปากชม

13.จังหวัดสกลนคร 

  เบอร์ 1 นายชัยมงคล ไชยรบ – อดีตนายก อบจ.สกลนคร ทีมคิดต่างสร้างเมือง

  เบอร์ 2 นายชูพงษ์ คำจวง – อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง สังกัดพรรคเพื่อไทย 

  เบอร์ 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล  – ลูกชายอดีต ส.ส.สกลนคร ลงในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายวิชัย สีนุเดช – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 นางกัญญาภัค ศิลปะรายะ – นายกจ๋า อดีตนายก อบต.โพธิไพศาล กลุ่มตุ้มโฮม เมืองสกล

  เบอร์ 6 นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี – อดีตนายก อบจ.ปี 47-50 

14.จังหวัดสุรินทร์ 

  เบอร์ 1 นายเจ้าจอม​ เตียวเจริญโสภา​ – กลุ่มอิสระ​ อดีตนายก อบจ.

  เบอร์ 2 นายมานพ​ แสงดำ​ – คณะก้าวหน้าสุรินทร์​ อดีตนายก อบต.สลักได

  เบอร์ 3 นายวิโรจน์​ ศิลาอ่อน​ – ผู้สมัครอิสระ​

  เบ​อร์ 4 นายเมธี​ สอนจิตต์ – ผู้สมัครอิสระ​ 

  เบอร์ 5 นายพรชัย​ มุ่งเจริญพร​ – กลุ่มสุรินทร์รวมใจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 พรรคภูมิใจไทย

  เบอร์ 6 พลตรีอนุภาพ สุหร่าย – อดีตผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ผู้สมัครอิสระ​

  เบอร์ 7 นายประดุจ มั่นหมาย  – ผู้สมัครอิสระ​ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย

15.จังหวัดศรีสะเกษ 

  เบอร์ 1 นายไชยยงค์ เวชกามา – ผู้สมัครอิสระ​

  เบอร์ 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ – ผู้สมัครอิสระ​

  เบอร์ 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล – อดีตนายก อบจ.

  เบอร์ 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร – ผู้สมัครอิสระ​

16.จังหวัดหนองคาย 

  เบอร์ 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร – อดีตนายก อบจ.หนองคาย ทีมรักหนองคาย

  เบอร์ 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล – กลุ่มเพื่อไทยหนองคาย

  เบอร์ 3 นายกฤศภณ หล้าวงศา – อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายสมคิด บาลไธสง – อดีต ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย

17.จังหวัดหนองบัวลำภู 

  เบอร์ 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน – กลุ่มก้าวหน้าหนองบัวลำภู

  เบอร์ 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์ – กลุ่มรักหนองบัว พรรคภูมิใจไทย

  เบอร์ 4 น.ส.จิรายุ สนามพล – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายรงศร โสภาบุตร – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 6 นายวิชัย สามิตร – อดีต ส.ส.เขต 3 พรรคเพื่อไทย

  เบอร์ 7 นายสมภาร สุขอ้วน – ผู้สมัครอิสระ

18.จังหวัดอุดรธานี 

  เบอร์ 1 นายชวนนท์ ศิริบาล – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ – คณะก้าวหน้าอุดรธานี

  เบอร์ 3 นายวิเชียร ขาวขำ – กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี

  เบอร์ 4 นางสาวอิงค์นภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ – กลุ่มเพื่อนอุดรธานี

  เบอร์ 5 นายศักดา เกตุแก้ว – ผู้สมัครอิสระ นักธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

  เบอร์ 6 นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล – ผู้สมัครอิสระ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย

  เบอร์ 7 นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ – ผู้สมัครอิสระ อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยอุดรธานี

19.จังหวัดอุบลราชธานี 

  เบอร์ 1 นายเชษฐา ไชยสัตย์ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ – (นายกแอน) อดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

  เบอร์ 3 นายบัณฑิต วิลามาศ – ทีมอนาคตของชาวอุบล อดีตผู้สมัคร ส.ส.อนาคตใหม่

  เบอร์ 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ – อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

  เบอร์ 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ – อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

  เบอร์ 1 นายสว่าง นาคพันธ์ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี – อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กลุ่มพลังอำนาจเริญ

  เบอร์ 3 นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล – กลุ่มภูมิใจไทอำนาจเจริญ

  เบอร์ 4 นายชัยศรี กีฬา – อดีตส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นายพนม ประเสริฐศรี – พี่ชายนางจันทร์เพ็ญผู้สมัครเบอร์ 2 ลงในนามอิสระ

ภาคกลาง

1.จังหวัดกำแพงเพชร 

  เบอร์ 1 นายสุนทร รัตนากร – อดีตนายก อบจ.กำแพงเพชร กลุ่มกำแพงเพชรสามัคคี 

  เบอร์ 2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร – อดีต ส.อบจ.กำแพงเพชร 

  เบอร์ 3 นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ – ในนามคณะก้าวหน้า

2.จังหวัดชัยนาท 

  เบอร์ 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย – อดีตนายก อบจ.ชัยนาท

  เบอร์ 2 นายสุรพงษ์ สะอาด – ผู้สมัครอิสระ

3.จังหวัดนครนายก 

  เบอร์ 1  นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร – อดีตส.ส.พรรคไทยรักไทย 

  เบอร์ 2  นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

  เบอร์ 3  นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี

  เบอร์ 4  นายสุรชัย ชูสกุล

  เบอร์ 5 นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ – อดีตส.ว.

  เบอร์ 6 นายบันเทิง ทรัพย์ประเสริฐ

4.จังหวัดนครปฐม 

  เบอร์ 1 นายชัชวาล นันทะสาร – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ – ลูกชายคนโต “ไชยา สะสมทรัพย์” กลุ่มชาวบ้าน

  เบอร์ 3 นายพเยาว์ เนียะแก้ว – อดีตนายก อบจ. กลุ่มพลังแผ่นดิน

  เบอร์ 4 นายวินัย วิจิตรโสภณ – อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ ในนามเพื่อไทย

5.จังหวัดนครสวรรค์ 

  เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์รอัตการ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ –  อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ทีมพรรคเสรีรวมไทย 

  เบอร์ 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ – ทีมนครสวรรค์บ้านเรา

6.จังหวัดนนทบุรี 

  เบอร์ 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง – อดีต ส.ส.นนทบุรี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในนามกลุ่มพลังนนท์

  เบอร์ 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ – อดีตนายก อบจ.นนทบุรี กลุ่มผึ้งหลวง

  เบอร์ 4 นางพิมพร ชูรอด – ผู้สมัครอิสระ 

7.จังหวัดปทุมธานี 

  เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ – ทีมปทุมรักไทย อดีตนายก อบจ.

  เบอร์ 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง – ทีมคนรักปทุม สายพรรคเพื่อไทย

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เบอร์ 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล – อดีตนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา

  เบอร์ 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา – กลุ่มคณะก้าวหน้าอยุธยา

  เบอร์ 3 ดร.นพดล อมรเวช – ในนามอิสระ ผู้ก่อตั้งพรรครวมใจไทย

9.จังหวัดพิจิตร 

  เบอร์ 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ – กลุ่มพัฒนาจ.พิจิตร

  เบอร์ 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ –  อดีตนายก อบจ.พิจิตร

  เบอร์ 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ – เจ้าของห้างชัยพงษ์พลาซา ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร

  เบอร์ 4 นายมาโนช  วัฒนประสิทธิ์ – อดีต สจ.เขตอำเภอทับคล้อ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นางพัฒนียา มูละ – ผู้สมัครอิสระ

10.จังหวัดพิษณุโลก 

  เบอร์ 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นายณชพล พลอาสา – คณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ – อดีตนายก อบจ.พิษณุโลก ทีมพลังพิษณุโลก

  เบอร์ 4 นายเติมสิน  แจ้งมีสุข – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายปณต รุจนาญาณิน – ผู้สมัครทีมอิสระ

      เบอร์ 6 นาวสาวยลลดา ช่างพินิจ – ทีมพรรคเพื่อไทย

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  เบอร์ 1 นายอัครเดช ทองใจสด –  อดีตนายก อบจ.เพชรบูรณ์

  เบอร์ 2 นายสมพร คำเนียม –  อดีตสมาชิกกองร้อย อส.จ.เพชรบูรณ์

  เบอร์ 3 นางอัษมา ราชสาร์ณ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ – คณะก้าวหน้าเพชรบูรณ์

12.จังหวัดลพบุรี  

  เบอร์ 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช-  อดีต นายก อบจ.ลพบุรี กลุ่มรักลพบุรี

  เบอร์ 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข – ในนามผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทึม รวมพลังพัฒนาลพบุรี

13.จังหวัดสมุทรปราการ

  เบอร์ 1 นางนันทิดา แก้วบัวสาย – กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า

  เบอร์ 2  ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม – บุตรนายสมชาติ ทองอร่าม อดีตรองประธานส.อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 3 นายนำพล คารมปราชญ์ – อดีตรองนายก อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 4  นายอำนวย รัศมิทัต – อดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 5 นายธัชชัย เมตโต – ในนามคณะก้าวหน้า

14.จังหวัดสมุทรสงคราม 

  เบอร์ 1 นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ 

  เบอร์ 2  นายประเสริฐ  เติมธนะศักดิ์

  เบอร์ 3 นายพิสิฐ  เสือสมิง – อดีตนายก อบจ. 

  เบอร์ 4 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ – ทีมฅนทำงาน

  เบอร์ 6 นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี – ทีมเพื่อไทยเพื่อคนสมุทรสงคราม

15.จังหวัดสมุทรสาคร 

  เบอร์ 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล – ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์  – ทีมรักษ์สาคร

  เบอร์ 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์  – ทีมฅนทำงาน

  เบอร์ 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์  – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นายสนธิญา สวัสดี – ทีมประชารัฐสมุทรสาคร

  เบอร์ 6 นายวรพงษ์ ชอบชื่น – ในนามอิสระ

16.จังหวัดสิงห์บุรี 

  เบอร์ 1 นายอุดม จำปาสัก – ในนามอิสระ

  เบอร์ 2 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร – อดีต ส.ว.สิงห์บุรี

  เบอร์ 3 นายสุรชัย บุญลือ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายสุรสาล ผาสุข – อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย

17.จังหวัดสุโขทัย 

  เบอร์ 1 นายมนู พุกประเสริฐ – พี่ชายอดีตนายก อบจ.สุโขทัย ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นายวิรัตน์ วิริยะ – อดีต ส.อบจ.

18.จังหวัดสุพรรณบุรี 

  เบอร์ 1 พลตรีเทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ  – อดีตนายก อบจ.สุพรรณบุรี

  เบอร์ 4 นายเสน่ห์ บุญสุข – ผู้สมัครอิสระ

19.จังหวัดสระบุรี 

  เบอร์ 1 นางสาวปานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นางสาวรมณีย์วรรณ โรจนดุล – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นางสาวมยุรี ตันฑ์พรชัย  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 ดร.วิทูลย์ แก้วสุวรรณ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นายสัญญา บุญ-หลง –  อดีต นายก อบจ.นครนายก

  เบอร์ 6 นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 8 น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา – ผู้สมัครอิสระ

20.จังหวัดอ่างทอง 

  เบอร์ 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล – ทีมรักบ้านเกิด อดีตนายก อบจ. อ่างทอง

  เบอร์ 2 นายโยธิน เปาอินทร์ – ในนามคณะก้าวหน้า

21.จังหวัดอุทัยธานี 

  เบอร์ 1 นายเผด็จ นุ้ยปรี – อดีตนายก อบจ.อุทัยธานี

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 

  เบอร์ 1 นายธนภณ กิจกาญจน์  – อดีตนายก อบจ.จันทบุรี

  เบอร์ 2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี – เจ๊ดา อนาคตจันท์

  เบอร์ 3 นายมานะ ชนะสิทธิ์  – สจ.หน่อย ทีมสุยจันท์

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  เบอร์ 1 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  – ทีมแปดริ้วโฉมใหม่

  เบอร์ 2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ  – กลุ่มแปดริ้วก้าวหน้า

3.จังหวัดชลบุรี 

  เบอร์ 1 นายวิทยา คุณปลื้ม – ทีมเรารักชลบุรี

  เบอร์ 2 นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง – ทีมคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 

  เบอร์ 3 นายสรายุทธ์ วงษ์แสงทอง  – อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย กลุ่มชลบุรีก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายสภา พละวารี  – ผู้สมัครอิสระ  

4.จังหวัดตราด 

  เบอร์ 1 นายสามารถ พงษ์วัน – ลงอิสระ 

  เบอร์ 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ – อดีตนายก อบจ.ตราด กลุ่มลูกเมืองตราด

  เบอร์ 3 นายประทีป เลขาพันธ์  – กลุ่มตราดบ้านเรา

  เบอร์ 4 นายสังคม นิลฉวี – อดีตนายก อบต.ประณีต อ.เขาสมิง 

  เบอร์ 5 ดร.บรรจง กาญจนานิล – ผู้สมัครอิสระ

5.จังหวัดปราจีนบุรี 

  เบอร์ 1 นางกฤษณ์กมล แพงศรี – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ – อดีต ส.ส จังหวัดปราจีนบุรี โดยพรรคเพื่อไทย

  เบอร์ 3 นายสุนทร วิลาวัลย์ – อดีต รมช.สาธารณสุข

  เบอร์ 4 นายอิสสรา วนิชชากร – ผู้สมัครอิสระ

6.จังหวัดระยอง 

  เบอร์ 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ – อดีตนายก อบจ.ระยอง 

  เบอร์ 2 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ – คณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายเกรียงไกร กิ่งทอง – พรรคเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายสุวิทย์ เหล่าฤทธิไกร

7.จังหวัดสระแก้ว

  เบอร์ 1  นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิช  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นายสมาน บูชารัตนชัย  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง – มารดา ส.ส.สระแก้ว “ฐานิสร์-ตรีนุช” พลังประชารัฐ

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี 

  เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ – ทีมพลังกาญจน์

  เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ – ทีมพลังใหม่ อดีตนายก อบจ.กาญจนบุรี

  เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล – ทีม NEXT กาญจนบุรี

  เบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ – ทีมเมืองกาญจน์ก้าวใหม่

2.จังหวัดตาก 

  เบอร์ 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ – อดีตนายก อบจ.ตาก ทีมพัฒนาตาก

  เบอร์ 2 นางศิริกุล อนุตรพงศ์ – อดีตผู้สมัครส.ส. จ.ตาก เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ ทีมตากก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายดิฐชัย ฉันติกุล – อดีตรองนายก อบจ.ตาก กลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาชน

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  เบอร์ 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ – พี่ชาย นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ อดีตนายก อบจ. ประธานสโมสรพีทีประจวบเอฟซี

  เบอร์ 2 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล – ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย และอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย 

4.จังหวัดเพชรบุรี 

  เบอร์ 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ – ทีมรวมใจเพชร

5.จังหวัดราชบุรี 

  เบอร์ 1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว – ทีมนิวเจน

  เบอร์ 2 นางภรมน นรการกุมพล – ทีมราชบุรีก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา – ทีมพัฒนาราชบุรี

ภาคใต้

1.จังหวัดกระบี่ 

  เบอร์ 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล – อดีต นายก อบจ.กระบี่ 6 สมัย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กลุ่มรักษ์กระบี่ 

2.จังหวัดชุมพร 

  เบอร์ 1  นายลิขิต ศรีชาติ – กลุ่มผึ้งงาน

  เบอร์ 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย – อดีต ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มชุมพรต้องเดินหน้า

  เบอร์ 3 นายนพพร อุสิทธิ์ – อดีตประธานสภา อบจ. ทีมพลังชุมพร

3.จังหวัดตรัง

  เบอร์ 1  นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ – ทีมกิจปวงชนคนใหม่ (ทีมนายกิจ หลีกภัย)

  เบอร์ 2 นายสาธร วงศ์หนองเตย – น้องชายนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง

  เบอร์ 3 นายภูผา ทองนอก – ในนามคณะก้าวหน้า กลุ่มตรังก้าวใหม่

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เบอร์ 1 นายอำนวย ยุติธรรม – อดีตรองนายก อบต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา  น้องชายของนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ

  เบอร์ 2 นางกนกพร เดชเดโช – มารดา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

  เบอร์ 3 นายอนันต์ ทองอุ่น – อดีตท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ทีมทิศทางใหม่

  เบอร์ 4 นายอิสระ หัสดินทร์ – เจ้าของและผู้อำนวยการ รพ.นครพัฒน์ ลงในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ – อดีตเลขาของวิทยา แก้วภราดัย

  เบอร์ 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน – (ผู้การฯตี๋) อดีตผู้บัญชาการมณทลทหารบกที่ 41

  เบอร์ 7 นายพิชัย บุณยเกียรติ ทีมทำทันที – อดีต นายก อบจ.นครศรีธรรมราช น้องชายของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

  เบอร์ 8 นายพงษ์ฐกร ไพริน 

5.จังหวัดนราธิวาส

  เบอร์ 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน – อดีตนายก อบจ.นราธิวาส

  เบอร์ 2 นายรำรี มามะ – อดีต ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 3 นายคอยรูซามัน มะ – อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

6.จังหวัดปัตตานี 

  เบอร์ 1 นายรุสดี สารอเอง  – อดีตสมาชิก อบจ.เขต 3

  เบอร์ 2 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  – อดีตนายก อบจ.

7.จังหวัดพังงา 

  เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม  – คณะก้าวหน้าพังงา

  เบอร์ 2 นายธราธิป ทองเจิม – กลุ่มร่วมสร้างพังงา

  เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช  – อดีต นายก อบจ.พังงา

8.จังหวัดพัทลุง 

  เบอร์ 1 นายภุชงค์ วรศรี  – อดีตประธานสภา อบจ. ทีมภูมิใจพัทลุง

  เบอร์ 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  – อดีตนายก อบจ.พัทลุง ทีมพลังพัทลุง

  เบอร์ 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ  – ผู้สมัครอิสระ

9.จังหวัดภูเก็ต 

  เบอร์ 1 นายจิรายุส ทรงยศ  – อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ทีมคนบ้านเรา

  เบอร์ 2 นายเรวัต อารีรอบ  – อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รมช.สาธารณสุข และอดีต ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ ทีมภูเก็ตหยัดได้

  เบอร์ 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์  – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร  – ทีมภูเก็ตปุ้นเต่

  เบอร์ 5 นายปัญญา ไกรทัศน์  – ผู้สมัครอิสระ 

10.จังหวัดระนอง 

  เบอร์ 1 นายธนกร บริสุทธิญาณี  – อดีตรองประธาน ส.อบจ.ระนอง ทีมรวมพลังระนอง

  เบอร์ 2 นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ –  อดีต ส.ว.ระนอง ทีมระนองก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายสมมารถ จำปาดะ – อดีตรองนายก อบต.บางหิน ผู้สมัครอิสระ

11.จังหวัดสตูล 

  เบอร์ 1 นายเกตุชาติ เกศา  – อดีตกำนัน ต.ละงู และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในนามพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  – อดีตนายก อบจ.สตูล ทีมสตูลสันติธรรมปัจจุบัน

  เบอร์ 3 นายนาวี พรหมทรัพย์  – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 4 นายซอลีฮีน อิสมาแอล  – ทีมเพื่อไทยอนาคตสตูล

12.จังหวัดสงขลา 

  เบอร์ 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 พันเอก(พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติกุล  – ทีมสงขลาประชารัฐ

  เบอร์ 3 นายไพเจน มากสุวรรณ์  – ทีมพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 4 นางภัทรวรรณ ขำตรี  – ทีมเพื่อสังคม

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  เบอร์ 1  นายวิเชียร จันทร์บัว –  (ทนายแก้ว) ทนายความและกรรมการบริหารสาขาพรรคชาติพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี ในนามอิสระ

  เบอร์ 2  นายชุมพล กาญจนะ  – อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี ในนามพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม  – อดีตนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ภูมิใจไทย ลงสมัครในนามอิสระ 

  เบอร์ 4  นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร  – ในนามอิสระ

  เบอร์ 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์  – อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในนามอิสระ

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว  – อดีตกำนัน ต.ทุ่งกง และอดีตนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.สุราษฎร์ธานี

  เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  – ในนามคณะก้าวหน้า

14.จังหวัดยะลา 

  เบอร์ 1 นายมุขตาร์ มะทา  – อดีตนายก อบจ.ยะลา ทีมยะลาพัฒนา

  เบอร์ 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด –  อดีตผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.ยะลา และสมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 จ.ยะลา เมื่อปี 2544 ทีมยะลาประชารัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง