สินเชื่อ เงินกู้ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด (COVID-19)

สินเชื่อ เงินกู้ธนาคารออมสิน เพิ่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 10,000 อาชีพอิสระ / 50,000 อาชีพประจำ

ปิด “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เพื่อตรวสอบคุณสมบัติ

ธนาคาร “ออมสิน” ประกาศปิดลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” หลังจากที่มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อกว่า 2.3 แสนราย หรือ ภายใน 2 วัน ซึ่งถือว่าการปิดลงทะเบียนรอบนี้ เป็นการชะลอการลงทะเบียน เพื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อในรอบแรก

โดยการลงทะเบียนที่ปิดไปในครั้งนี้ จะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณามากกว่าการขอสินเชื่อฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท ที่สามารถปล่อยกู้ได้เลย

อย่างไรก็ดี หากมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ยังมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารออมสินจะเปิดลงทะเบียนรอบ 2 เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาขอสินเชื่ออีกครั้ง

สำหรับนโยบายสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระและรายได้ประจำอีก 2 แบบ ที่ยังคงลงทะเบียนได้ มีเงื่อนไขอะไรบ้าน

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระวงเงินสูงสุด 10,000 บาท

สาระสำคัญของเงื่อนไขสินเชื่อสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) PSA”

1.1 เป็นผู้มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่น

1.2 กรณีเข้าโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้

1.3 มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

1.4 มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

1.5 ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต

1.6 วงเงินกู้ 10,000 บาท

1.7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน

1.8 ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดชำระะหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7

1.9 ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้

1.10 กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

1.11 ระยะเวลาโครงการ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 และจัดทำนิติกรรมสัญญาเสร็จสิ้นไม่เกิน วันที่ 30 ธันวาคม 2563

1.12 ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

1.13 ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

ลงทะเบียนสมัครได้ที่ :

https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm1

จะขึ้นหน้าลงทะเบียนตามรูป

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำได้รับผลกระทบจาก COVID-19”

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. สาระสำคัญของเงื่อนไขสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)”

1.1 เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ

1.2 มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

1.3 เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

1.4 ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต

1.5 วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ต่อราย

1.6 อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนอัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

1.7 ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 36 งวด

1.8 ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

1.9 กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

1.10 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

1.11 ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ

1.12 ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

1.13 การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ลงะเบียนสมัครไดที่:

https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง