จองซื้อหุ้น PO MAKRO

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) “MAKRO” ผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย และมุ่งสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ “MAKRO” และ “LOTUS’S” เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ และหุ้นสามัญเดิม ต่อประชาชนทั่วไป

ชื่อหลักทรัพย์: หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MAKRO”) ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย: ไม่เกิน 2,610.5 ล้านหุ้น (กรณีรวม Greenshoe)

ราคาเสนอขาย: 43.50 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาในการเสนอขาย: ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. 

การจองซื้อ

ลำดับในการจองซื้อ และจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร และไม่มีการปิดจองซื้อก่อน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

ผู้มีสิทธิจองซื้อ

 • เฉพาะบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิ (อ้างอิงรายชื่อตามการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

อัตราใช้สิทธิ

 • ผู้ถือหุ้น MAKRO = อัตราส่วน 10 หุ้น MAKRO ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (10:1)
 • ผู้ถือหุ้น CPALL = อัตราส่วน 15 หุ้น CPALL ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (15:1)
 • ผู้ถือหุ้น CPF = อัตราส่วน 70 หุ้น CPF ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (70:1)

กรณีคำนวณสิทธิได้เศษไม่เต็มหุ้นจะปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเช็กสิทธิผ่าน www.settrade.com ได้แล้ววันนี้

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และราคาจองซื้อ

 • จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1 หุ้น
 • ผู้จองซื้อสามารถจองน้อยกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือจองเกินสิทธิได้
 • ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว

การจัดสรร (ลำดับในการจองซื้อ และจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร)

จัดสรรโดย Settrade ตามสิทธิ โดยมีหลักการเบื้องต้นดังนี้

 1. ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามสิทธิก่อนทุกราย (ได้รับตามสิทธิแน่นอน)
 2. ส่วนที่เกินสิทธิจะจัดสรร พิจารณาตามสัดส่วนสิทธิที่ได้ในตอนแรก เทียบกับผู้จองซื้อรายอื่นที่ต้องการเกินสิทธิ
 3. ผู้จองซื้อที่มีหลายสิทธิ สามารถแยกใบจองซื้อตามสิทธิ หรือจองซื้อเป็นใบจองซื้อเดียวได้ โดย Settrade จะทำการรวมสิทธิให้ และกระจายผลการจัดสรรตามส่วนและตามสูตรของ Settrade

2. สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

ผู้มีสิทธิจองซื้อ

 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 • ผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิ สามารถจองซื้อในส่วนนี้ได้ แต่การจัดสรรจะไม่นำยอดมารวมกัน และไม่นำสิทธิมาคำนวณ

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และราคาจองซื้อ

 • จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด
 • ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว

การจัดสรร (ลำดับในการจองซื้อ และจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร)

จัดสรรโดย Settrade โดยวิธีการ Small-lot First ซึ่งมีหลักการเบื้องต้นดังนี้

 1. รอบแรก ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามจองซื้อขั้นต่ำก่อนทุกราย (500 หุ้นในกรณีนี้)
 2. รอบถัดไปจะจัดสรรทีละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นที่นำมาจัดสรรจะหมดหรือผู้จองซื้อได้รับหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว
 3. กรณีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในรอบนั้นๆ Settrade จะทำการสุ่มลำดับเฉพาะในรอบนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนนี้ สิทธิจะไม่นำมารวมคำนวณในส่วนนี้

ผลการจัดสรรจะประกาศ ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com

เงื่อนไขการจองซื้อ
ผู้จองซื้อจะสามารถจองซื้อได้ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี กรณีที่ยังไม่เคยทำ หรือเคยทำแล้วแต่หมดอายุ สามารถทำแบบประเมินดังกล่าวผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อสาขาธนาคาร

ช่องทางการจองซื้อ

จองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และ SCB EASY app เปิดจองซื้อตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. 

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารกรุงเทพ


ทรูมันนี่ วอลเล็ท

 1. กดที่ Banner เตรียมจองซื้อหุ้น Makro และ กด ICON MAKRO

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. เลื่อกวิธีรับหุ้น MAKRO

4. กรองจำนวนหุ้นที่ต้องกาจอง

5. ชำระค่าจองซื้อหุ้น MAKRO

6. การจองซื้อหุ้นสำเร็จ

ขอบคุณข้อมูล Truemoney.comSCB EASY APP

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารไทยพาณิชย์


ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน