ออมสิน “กู้ฉุกเฉิน” 10,000 และ 50,000 บาท ไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เต็มวงเงินแล้ว! สินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน แจ้งปิดระบบลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉิน และสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo เนื่องจากเต็มวงเงินแล้ว

โดยธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อและโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้แล้วกว่า 4.4 แสนราย รวมวงเงินกู้กว่า 11,500 ล้านบาท แบ่งเป็น
-สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 3 แสนราย (ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000บาท)
-สินเชื่อฉุกเฉิน 1.4 แสนราย(ให้กู้สูงสุดรายละ 10,000บาท)

ล่าสุด การยืนสมัครสินเชื่อผ่าน app MyMo ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 05.00 – 12.00 น. เท่านั่น

ออมสินปล่อย “เงินกู้ฉุกเฉิน” 10,000 บาท และ 50,000 บาท ไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ดังนี้

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo)

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo) เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19/ ภัยทางเศรษฐกิจ โดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo) ประกอบด้วย

1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากC OVID-19 หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน ในวงเงิน 10,000 บาท

สำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก มีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติ

• เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
• มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
• มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
• ไม่ต้องใช้หลักประกัน
• ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 

โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี มีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติ

• เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
• ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
• ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยทั้ง 2 โครงการได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้เป็นต้นไป

การยื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo)

 • เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
 • กดปุ่ม “สมัคร
 • กดปุ่ม “สมัคร
 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
 • กด “ถัดไป”
 • ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”
 • แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ

ศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่

https://mymobygsb.com/Loan-Empower.html

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo) เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19/ ภัยทางเศรษฐกิจ โดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)รายละเอียดสินเชื่อเสริมพลังฐานราก การยื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก การทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานราก คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสินสาขา

จำนวนเงินให้กู้

 • ทุกอาชีพให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

หลักประกันการกู้เงิน

 • ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

 • แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e-Slip (.jpg) ได้

ทั้งนี้ หากการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากยังไม่เต็มจำนวน และมีความประสงค์จะขอกู้วงเงินที่เหลือภายหลัง จะต้องขอกู้สินเชื่อวงเงินที่เหลือผ่านช่องทางสาขาของธนาคารออมสินเท่านั้น

การแจ้งผลการพิจารณา

 • ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

 • ยืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน Mobile Banking (MyMo) ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส Passcode และ OTP
 • ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน Mobile Banking (MyMo) และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร
 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีหลักบน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. นับจากการทำสัญญา

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

 • หักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักบน Mobile Banking (MyMo) อัตโนมัติ
 • กรณีชำระหนี้ล่วงหน้า สามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น ผ่านทุกช่องทางที่ธนาคารฯ ให้บริการ

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)

 • สามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน Mobile Banking (MyMo) ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการระบุรหัส OTP
 • การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ซึ่งต้องเป็นลูกค้าที่ขอสินเชื่อเท่านั้น

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังต่อไปนี้

 • สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 • สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)
 • สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
 • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)
หมายเหตุ :
 • กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือเป็นผู้กู้ตามข้อ 1 – 7 แล้ว จะไม่สามารถขอสินเชื่อครั้งนี้ได้
 • กรณีเคยลงทะเบียนสินเชื่อ ตามข้อ 5, 6 และ 7 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ สามารถสมัครขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้ แต่การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

การยื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo)

1

เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
2

กดปุ่ม “สมัคร”
3

กดปุ่ม “สมัคร”
4

กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
5

กด “ถัดไป”
6

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”
7

แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ
8

เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”
9

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
10

เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า
11

กด “ยินยอม”
12

กด “ยืนยัน”
13

กดรับรหัส OTP
14

ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
15

เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”
16

รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกด
17

รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ในคลังภาพ
18

หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น”

สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก

1

อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ
2

ลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143
3

ลูกค้ารับอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

การทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานราก

1

กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)
2

เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า
3

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
4

กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้
5

กดรับรหัส OTP
6

เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”
7

แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด “เสร็จสิ้น” โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) คืออะไร?

เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีหลักเกณฑ์เดียวกันกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) ซึ่งลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อและจัดทำสัญญากู้เงิน ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง MyMo โดยไม่ต้องไปติดต่อสาขา


วัตถุประสงค์ของการกู้คืออะไร?
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้มีรายได้ประจํา / บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา / ภัยทางเศรษฐกิจ
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบสถาบันการเงิน
 • เพื่อใช้ในการลงทุน ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ
 • เพื่อใช้เป็นเงินทุนสํารอง สําหรับการดํารงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ

ใครขอกู้ได้บ้าง?

เป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่มี MyMo และมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

หมายเหตุ: ลูกจ้าง / พนักงานของธนาคารออมสิน และ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถกู้ได้


วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย?

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน รายละไม่เกิน 50,000 บาท


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไร?

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ


ใช้หลักประกันเงินกู้อะไร?

ไม่มีหลักประกันสินเชื่อ


ค่าธรรมเนียม?

ธนาคาร ยกเว้นค่าธรรมเนียม การให้บริการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก


สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อฯ ผ่าน MyMo ได้ถึงเมื่อไร?

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการฯ


กรณีลลงทะเบียนเพื่อขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) ผ่าน website ธนาคาร สามารถยื่นขอกู้ผ่าน MyMo ได้หรือไม่?

หากยังไม่เคยได้รับการอนุมัติสินเชื่อฯ ดังกล่าว สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้


ต้องเตรียมเอกสาร / ข้อมูลอะไรบ้างในการขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo)?

ใช้เพียงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน โดยลูกค้าไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ เพิ่มเติม แต่ต้องมี e-mail ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Contract)


ระยะเวลาการผ่อนชำระ?

ชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) โดยปลอดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก


ระยะเวลาการปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก หมายถึงการชำระหนี้อย่างไร?

ลูกค้าไม่ต้องส่งชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 งวดแรก เริ่มชำระเงินงวดในงวดที่ 7


ระหว่างปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกธนาคารคิดดอกเบี้ยหรือไม่?

ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามปกตินับตั้งแต่วันจ่ายเงินกู้


หากลูกค้าประสงค์ไม่ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก สามารถทำได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ แต่หากลูกค้าประสงค์จะชำระในช่วงปลอดชำระหนี้สามารถทำได้ล่วงหน้าไม่เกิน 1 งวด


ลูกหนี้ที่เข้ามาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 (พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้หรือไม่?

สามารถขอกู้ได้


ลูกหนี้ที่เข้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้หรือไม่?

ไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน MyMo ได้


ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกลุ่มใด ไม่สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้?
 • ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับธนาคาร หรือลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ปิดบัญชีสินเชื่อเกิน 3 ปี
 • กรณีที่ลูกค้ายังเป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

บุคคลในครอบครัวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่?

สามารถขอกู้ได้ แต่ต้องมีแหล่งที่มาของรายได้แยกกันอย่างชัดเจนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


ช่องทางการชำระสินเชื่อเสริมพลังฐานราก?

ลูกค้าสามารถชำระสินเชื่อได้ 3 ช่องทาง

 • หักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • ชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo
 • ชำระด้วยตนเองผ่านธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

การทำรายการขอกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo)

ขั้นตอนการขอกู้ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สามารถทำธุรกรรม ผ่าน MyMo มีรายละเอียด ดังนี้

 • เข้าเมนูสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
 • เลือกวงเงินขอกู้ที่ต้องการ
 • กดยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต – กรอกรหัส OTP
 • รอการแจ้งผลการอนุมัติ ภายใน 24 ชม. โดยหน้าจอ MyMo จะแสดงข้อความ “อยู่ในระหว่างพิจารณา”

แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อฯ ผ่านช่องทางใด?

ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บน MyMo และ ส่งข้อความสั้น (SMS) โดยมีข้อความดังนี้ กรณีผ่านการพิจารณา “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม” กรณีไม่ผ่านการพิจารณา “คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”


เมื่อได้รับแจ้งว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อแล้วต้องทำอย่างไร?

จะต้องเข้าไปทำรายการ (ทำสัญญา) ใน MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดย

 • เข้าใช้งาน MyMo ไปที่เมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หน้าจอ MyMo จะแสดงข้อความ “คุณผ่านการพิจารณา” ให้กด “ถัดไป”
 • ระบบจะสร้างสัญญากู้เงินโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและกด “ยอมรับ”
 • ใส่รหัสผ่าน MyMo (Passcode) และ ใส่รหัส OTP
 • ระบบงานจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีหลัก (Primary Account)

เมื่อทำสัญญาบน MyMo เรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินกู้เมื่อไร?

จะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักใน MyMo


ถ้าไม่ได้เข้า MyMo เพื่อยอมรับสัญญาสินเชื่อภายใน 7 วันจะเป็นอย่างไร?

ระบบจะแจ้งเตือน “คำขอหมดอายุ” ลูกค้าจะต้องดำเนินการสมัครใช้บริการสินเชื่อฐานรากใน MyMo ใหม่อีกครั้ง


ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo)

ติดต่อ MyMo Call Center 1143 หรือ GSB Contact Center 1115

เรื่องที่เกี่ยวข้อง