“ออมสิน” ให้ผู้ใช้ “MyMo” ก่อน 1 มิ.ย. 64 ยื่นกู้ได้ 6 มิ.ย.นี้

“ออมสิน” ขยายให้ผู้ใช้ “MyMo” ก่อน 1 มิ.ย. 64 ยื่นกู้ได้ 6 มิ.ย. นี้

ที่ผ่านมา ธนาคารฯ ได้อนุมัติสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 วงเงิน 10,000 ล้านบาท แก่ลูกค้าแล้วเป็นจำนวนกว่า 430,000 ราย พร้อมปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อ

ให้ผู้ที่เปิดใช้ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้

โดยให้ผู้ที่เปิดใช้ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (ปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อนี้ให้มากขึ้น 

หลักเกณฑ์สำหรับ ผู้มีสิทธิ์ขอกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ

1. มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี – 70 ปี

2. ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

โดยธนาคารฯ เปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ได้ทางแอป MyMo จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจยื่นกู้กับออมสินเป็นจำนวนมาก โดยธนาคารฯ ได้อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้าแล้วเป็นจำนวนกว่า 430,000 ราย

ทั้งนี้ 95% ของจำนวนที่อนุมัติดังกล่าว เป็นการอนุมัติโดยเกณฑ์ผ่อนปรน ซึ่งไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ในกรณีปกติ

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ กล่าวคือไม่ผ่านเกณฑ์ผ่อนปรนนั้น สาเหตุหลักเกิดจากผลการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานภายนอก ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ กล่าวคือไม่ผ่านเกณฑ์ผ่อนปรนนั้น สาเหตุหลักเกิดจากผลการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานภายนอก ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

รายละเอียดการยื่นขอสินเขื่อผ่าน Mymo

ขั้นตอนการสมัครมาตรการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ผ่าน MyMo 

☀ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่านMyMo ก่อน

☀ จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง

☀ ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

💰 คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้าหาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

– เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

– ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

– ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

– เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

💰 จำนวนเงินให้กู้

– ไม่เกินรายละ 10,000 บาท 

💰 ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

– สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

💰 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน 

– อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

– เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการนะคะ 😍

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.mymobygsb.com/LoanCovid19.html

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ MyMo Call Center 1143 นะคะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง