“1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” จ้างงานระดับตำบล 60,000 อัตรา 15,000 บาท

ครม.อนุมัติแล้ว โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จ้างบัณฑิตจบใหม่ 60,000 คน

ครม.อนุมัติแล้ว โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จ้างบัณฑิตจบใหม่ 60,000 คนจ้างงาน 20 อัตราต่อตำบล

เพื่อช่วยในกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ของแต่ละตำบล โดยผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

1. ทักษะด้านดิจิตอล 2. ทักษะด้านการเงิน 3. ทักษะด้านสังคม4. ภาษาอังกฤษ

6 ต.ค. 63 / ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามที่ อว. เสนอ

โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดความยากจนแบบมีเป้าหมาย

ในระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่ 3,000ตำบลทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัย 73 แห่ง ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในแต่พื้นที่ งบประมาณรวม 10,629,600,000 บาท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการในพื้นที่จะเป็นไปตามบริบท สภาพปัญญา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละพื้นที่ โดยจะเป็นการนำองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน อว. และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไปช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบล อาทิ การสร้างและพัฒนาอาชีพใหม่ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น สุขภาพ การศึกษา และความปลอดภัยในชุมชน การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

รมว.อว. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจ้างงาน จะมีการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่และนักศึกษา

รวมทั้งโครงการจะมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 60,000 คน โดยจะมีการจ้างงาน 20 อัตราต่อตำบล เพื่อช่วยในกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ของแต่ละตำบล

โดยผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านดิจิตอล ทักษะด้านการเงิน ทักษะด้านสังคมและภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่ โดยเป้าหมายของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย คือการยกระดับตำบลที่มีความพร้อมสูงไปสู่ระดับความยั่งยืน ประมาณ 750 ตำบลหรือ 25 เปอร์เซ็นต์ของตำบลในโครงการที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ยกระดับตำบลที่มีความพร้อมปานกลางไปสู่ระดับความพอเพียง ประมาณ 1,500 ตำบลหรือ 50 เปอร์เซ็นต์ของตำบลโครงการที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในระดับหนึ่งจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่และมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตำบลที่มีความยั่งยืน

การจ้างงาน อัตรา :

ผ่านการวางแผนของมหาวิทยาลัย 73 แห่ง

– ไม่ใช่ สร้างมหาวิทยาลัยในตำบล

– ไม่ใช่ ให้ทุนนักเรียน ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย :

1. ประชาชนทั่วไป ค่าจ้าง 9,000 บ./เดือน
2. บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 3 ปี ค่าจ้าง 15,000 บ./เดือน
3. นักศึกษา ค่าจ้าง 5,000 บ./เดือน

ตัวอย่างงาน :

– วิเคราะห์ข้อมูล
– ประสาน ติดตามสถานการณ์โควิด
– พัฒนาอาชีพใหม่
– ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ฯลฯ

ระยะเวลา :

จ้างงานต่อเนื่อง 1 ปี เริ่ม พ.ย. 63