พร้อมเพย์” มีปัญหา โอนเงินหายกลางอากาศ แก้ไขเสร็จก่อน 12.00 3 ต.ค. นี้

พร้อมเพย์” มีปัญหา โอนเงินหายกลางอากาศ แก้ไขเสร็จก่อน 12.00 3 ต.ค. นี้

สมาคมธนาคาร ออกแถลงถึงผู้ใช้บริการพร้อมเพย์

เรียน ผู้ใช้บริการระบบพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงจากที่จำนวนรายการบนระบบพร้อมเพย์ในการ โอนเงิน/ชำระเงิน ของวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีปริมาณมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบทำให้มีลูกค้าบางส่วนที่โอนเงินแล้วมีการตัดบัญชีแต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงินนั้น

สมาคมฯ ขอเรียนว่า สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้กับลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 12:00น.

พร้อมเพย์

พร้อมเพย์ เป็นบริการทางเลือกในการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการโอนเงินและรับเงิน เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้น โดยระบบพร้อมเพย์จะใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนระบบโอนเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐสู่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การโอนเงินสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ คนละครึ่ง เที่ยวด้วยกัน เราชนะ ม.33 เรารักกัน

ในปัจจุบันที่ประเทศอยู่ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 การจ่ายเงินเยียวยา และเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (เราไม่ทิ้งกัน) นั้นช่องทางพร้อมเพย์ถูกนำมาใช้เป็นทางเลือก เพราะมีข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงและตรวจสอบได้ง่าย รวมทั้งยังเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วย และในอนาคตพร้อมเพย์อาจเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวสื่อสังคมไร้เงินสดเร็วขึ้น

ระบบพร้อมเพย์มีการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนที่รัดกุม การพัฒนาระบบกลางที่มั่นคงปลอดภัย และการใช้งานของประชาชนผู้โอนเงินอย่างถูกต้อง

• ธนาคารมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถืออย่างรัดกุม

• พร้อมเพย์เป็นระบบที่พัฒนาจากระบบโอนเงินที่ใช้ในปัจจุบัน มีความปลอดภัยไม่ด้อยกว่าบริการโอนเงินในปัจจุบัน

• เป็นระบบที่เชื่อมระหว่างธนาคารกับผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ของประเทศ คือ บริษัท NITMX1 จึงเป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

• ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการชำระเงิน

• มีการออกแบบความปลอดภัยในส่วนของกระบวนการเข้าใช้งานโดยผู้ใช้บริการจากทุกธนาคาร จะต้องมีการใส่เลขรหัส หรือ Password และยืนยันรายการก่อนทำการโอนทุกครั้ง

ประโยชน์ของพร้อมเพย์

• อำนวยความสะดวกในการรับเงินโอนและโอนเงิน ใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ แทนหมายเลขบัญชีธนาคาร โดยผู้โอนไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อธนาคารหรือสาขา

• ค่าธรรมเนียมการโอนข้ามธนาคาร หรือข้ามสาขาถูกลง

• รองรับสวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐได้โดยตรง เช่น รับเบี้ยผู้สูงอายุ เงินบำนาญ หรือเงินเยียวยาในสถานการณ์โควิด-19

• พร้อมโอน พร้อมใช้ ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากๆ

• สะดวกใช้จ่าย ลดการพกบัตรหลายๆ ใบ

• สามารถตรวจสอบการทำรายการโอน-รับ ได้ทันที

การลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์

1. บัญชีเงินฝาก สามารถใช้ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

2. บัตรประชาชน โดย 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชี

3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ โดย 1 เบอร์ สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชี และผูกได้สูงสุด 3 เบอร์ ต่อ 1 บัญชี

***สำหรับหมายเลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์แล้วจะนำไปผูกกับบัญชีอื่นอีกไม่ได้ จนกว่าจะยกเลิกการลงทะเบียนเดิมก่อน

ผู้ถือบัญชีธนาคารนั้นๆ สามารถเลือกสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ได้จากช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. Mobile Banking

2. Internet Banking

3. ตู้เอทีเอ็ม

4. สาขาธนาคาร

5. คอลเซ็นเตอร์

6. เว็บไซต์ของธนาคาร

***สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกบัญชี อาจเลือกใช้เพียงบัญชีใดบัญชีหนึ่งก็ได้

www.bot.or.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง