สินเชื่ออิ่มใจ ให้กู้ : ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ขั้นตอนลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ” ธนาคารออมสิน ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กู้ได้สูงสุดรายละ 100,000 บาท สามารถลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

คุณสมบัติผู้ขอ “สินเชื่ออิ่มใจ” ธนาคารออนสิน

1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

 • ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck
 • ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร
 • ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์
 • โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

2.เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3.ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4.มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

6.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ

 • เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จำนวนเงินให้กู้ : ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

หลักประกัน : ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ : ให้บริการผ่าน Mobile Application MyMo

วงเงินรวมของโครงการ : จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

ขั้นตอนการเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ ผ่านแอพฯ MyMo


ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 1

เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 2

การทำรายการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อ จากนั้นกดปุ่ม สมัคร 
 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชน 
 • กด ถัดไป 
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกด ยืนยัน 
 • กด ยืนยันข้อมูลถูกต้อง

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 • กด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)
 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่จะได้รับและกด ถัดไป 
 • อ่านข้อกำหนดเงื่อนไขกด ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ
 • กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้จากนั้นกด ถัดไป
 • กด ถัดไป เพื่อรับรหัส OTP
 • กรอกรหัส OTP และกด ถัดไป
 • แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จกด เสร็จสิ้น โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน


สถานะการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ 

 • อยู่ระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ ธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ 
 • ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143
 • ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

CR : ธนาคารออมสิน