​ครม. เห็นชอบ “การบินไทย” จัดเที่ยวบินพิเศษ ผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ ปี 65

ครม. ทบทวนมติ เห็นชอบ “การบินไทย” รับ-ส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ ปี 65

ฮัจย์65

มติครม. 20 เมษายน 2564

เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

                คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์โดยเห็นชอบเป็นหลักการให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 

                สำหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อขนส่งผู้โดยสารไปประกอบพิธีฮัจย์ เนื่องจากกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 46,477,000 บาท จึงเห็นควรมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ดังกล่าว สำหรับในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กรมการปกครองจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

                ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

                สาระสำคัญของเรื่อง

              มท. รายงานว่า

                1. โดยที่ กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 แล้ว จึงส่งผลให้บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ซึ่ง มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจจึงมีสถานภาพเป็นสายการบินของเอกชนซึ่งขัดกับข้อกำหนดของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ซึ่งกำหนดให้ (1) ดำเนินการโดยสายการบินแห่งชาติ (National Carrier) ของประเทศไทย และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียฝ่ายละครึ่งหนึ่ง (2) ไม่อนุญาตให้สายการบินของประเทศอื่นนอกจากสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียดำเนินการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และ (3) ดำเนินการโดยรูปแบบเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้น

                2. มท. เห็นว่า เพื่อให้การขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อกำหนดของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยขอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยเฉพาะกรณีการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย

                3. ที่ผ่านมาผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จากท่าอากาศยานนราธิวาส ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครองจึงจัดทำโครงการสนับสนุนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เดินทางไป – กลับ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 46.48 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในส่วนที่เพิ่มเติมจากราคาบัตรโดยสารให้บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ใน การจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำนวน 9 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 287 คน รวมทั้งสิ้น 2,583 คน ทั้งขาไปและขากลับ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2565 /จบ.


ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม :

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย