รู้ก่อน ปลูกกัญชา ปลูกกัญชง ยื่นคำขอที่ไหน

ปลดล็อก “กัญชา กัญชง” พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อการแพทย์และสุขภาพตามวิถีพื้นบ้าน ห้ามใช้สันทนาการ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ปลด “กัญชา กัญชง” พ้นจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยกำหนดส่วนต่างๆ ของกัญชาและกัญชง เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ปลูก ผลิต หรือสกัดในประเทศไทย ได้แก่
(1) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(2) ใบ ที่ไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
(3) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (CBD) เป็นส่วนประกอบ และมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
(4) เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง
เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพตามวิถีพื้นบ้าน ห้ามใช้เพื่อการสันทนาการ


ทั้งนี้ ประชาชนที่จะครอบครองและใช้ได้อย่างถูกต้อง จะต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการผลิต การปลูก สกัด ได้แก่ 1)หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย 2)วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทยลแหมอพื้นบ้าน 3)สถาบันอุดมศึกษา และ 4)วิสาหกิจชุมชน

แนวทางพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา

ตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาต ที่เว็บไซต์ อย. http://cannabis.fda.moph.go.th
สอบถามเพิ่มเติม กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร: 02 5907771-3

รายละเอียด

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของกัญชาและกัญชง ซึ่งแม้จะเป็นพืชที่ถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แต่เนื่องจากในพืชทั้งสองชนิดนี้มีสารสำคัญหลายชนิด ที่สำคัญคือ สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ THC ซึ่งมีประโยชน์ทางการแพทย์แต่ก็มีฤทธิ์ที่ก่อให้เกิดผลต่อจิตและประสาท และสารแคนนาบิไดออล หรือ CBD ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์มากแต่ไม่มีผลต่อจิตและประสาท ซึ่งพืชกัญชง (Hemp) กฎหมายในปัจจุบันเอื้อให้มีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยเป็นหลัก และในระยะ 3 ปีแรกก็มีเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่จะขออนุญาตได้ ซึ่งเห็นว่าไม่เพียงพอ จึงเปิดกว้างเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นให้คุ้มค่า และต้องให้ประชาชน เกษตรกร สามารถขออนุญาตได้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถปลูกและนำไปผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร ยา นำรายได้เข้าสู่ประเทศ สธ. จึงได้ออกประกาศฯ ยกเว้นสารสกัดในกัญชงและกัญชา รวมทั้งบางส่วนของพืชกัญชงให้ไม่ต้องถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จากเดิมที่มีการยกเว้นเฉพาะเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่า รัฐบาลมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาให้พืชกัญชาและพืชกัญชงเป็นพืชที่สร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมจากสมุนไพรไทยไปพร้อมกับการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยา เข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานอย่างถ้วนหน้า

ทางด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อรองรับนโยบายในการส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยสาระสำคัญคือ กัญชาและกัญชง ยังคงการควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และยังต้องขออนุญาตปลูกเช่นเดิม โดยการอนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษก่อน และมีการกำหนดชื่อกัญชงแยกกับกัญชาให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดมาตรการการอนุญาต การกำกับดูแลส่งเสริมให้ปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ในการยกเว้นการควบคุมสารสกัดกัญชาและกัญชง และบางส่วนของพืชกัญชงให้ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เจตนาเพื่อให้มีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา สมุนไพร อาหาร หรือเครื่องสำอาง เพื่อนำรายได้เข้าประเทศโดยมีการยกเว้นสาร CBD บริสุทธิ์ (THC ไม่เกิน 0.01%) เนื่องจากไม่มีฤทธิ์ในการเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นสารมาตรฐานในห้องปฏิบัติการเท่านั้น สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา กัญชง ที่มี CBD เป็นส่วนประกอบหลักและมีปริมาณ THC ไม่เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาหรือสมุนไพร เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง นำไปเป็นส่วนประกอบในอาหารได้ และน้ำมันจากเมล็ดกัญชงสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางได้ ทั้งนี้ ภายในระยะ 5 ปีแรก นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้การยกเว้นนี้ใช้เฉพาะกับผู้ผลิตภายในประเทศเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศ สำหรับการนำเข้าไม่ได้ยกเว้นแต่อย่างใด ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งภายหลังการออกประกาศนี้ อย.จะต้องออกกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง เพื่อให้รองรับการนำกัญชงไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมกันนี้ จะเสนอแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง พ.ศ. 2559 จากเดิมที่มีบทเฉพาะกาล 3 ปี ให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐขออนุญาตได้ เป็นเปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นๆ สามารถขออนุญาต และพัฒนาการปลูกกัญชงไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากเดิมที่เน้นการใช้ประโยชน์เส้นใย ตลอดจนปรับแก้ไขการกำกับดูแล กระบวนการอนุญาตให้มีความรวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และภาคประชาชน เกี่ยวกับรายละเอียดบางประการในประกาศทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะมีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชน เพื่อหาข้อสรุปต่อไป

ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับการรักษาด้วยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

  1. กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
  2. มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา
  3. โรคหัวใจและหลอดเลือด​/โรคตับ/โรคไต​ ที่รุนแรง
  4. รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  5. โรคจิตเภท/โรคจิตจากสารเสพติด/โรคซึมเศร้า/โรคอารมณ์สองขั้ว
  6. มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตนเอง

ค้นหา คลินิกกัญชา

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 002 050
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 002 050
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เบอร์ติดต่อ : 055 002 050
แผนที่

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
440 หมู่ 4 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอก
เบอร์ติดต่อ : 042 808 100
แผนที่

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
210 หมู่ที่ 11 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม 48000
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 539 000 ต่อ 67079
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องตรวจเบอร์ 1
เบอร์ติดต่อ : 042 539 079

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 262 995
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันพุธ-พฤหัส เวลา 08.00-16.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอก
เบอร์ติดต่อ : 037 262 994

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
2 หมู่ 4 ตำบล ท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
ชั้น 1 อาคารอิฏฐารมย์
เบอร์ติดต่อ : 056 219 444

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
212 ถ. แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 352 500
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ คลิกนิกรักษ์ใจ และห้องให้คำปรึกษาด้านยา
เบอร์ติดต่อ : 045 352 500

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
86 ถนน ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี 08.30-16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 233 913
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี 08.30-16.30 น.
อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 1
เบอร์ติดต่อ : 044 233 999

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
169 ถ. ชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 209 999
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
อาคารผู้ป่วยนอก คลินิกให้คำปรึกษาฯ
เบอร์ติดต่อ : 043 209 999

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
472 ถนน ไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 324 868-9 ต่อ 518
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
อาคารทันตกรรม คลินิกบานบุรี
เบอร์ติดต่อ : 081 897 7057

โรงพยาบาลสวนปรุง
131 ถนน ช่างหล่อ ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 908 500
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
อาคารจิตสันติ ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอก ห้องคลินิกแพทย์แผนไทยและให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์
เบอร์ติดต่อ : 053 908 500
แผนที่

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
298 ถนนธราธิบดี ตำบล ท่าข้าม อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 09.00-15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 916 500 ต่อ 62553
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.
อาคารสราญราษฎร์ ชั้น 2 คลินิกเฉพาะทาง
เบอร์ติดต่อ : 077 916 500

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
23 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 441 6100
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอก ตึกอำนวยการ
เบอร์ติดต่อ : 02 441 6148

โรงพยาบาลศรีธัญญา
47 หมู่ที่ 4 ซอย ติวานนท์ 4 แยก 1 ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอก
เบอร์ติดต่อ : 02 528 7800

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
112 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
อาคาร 100 ปี จิตเวช ชั้น 4
เบอร์ติดต่อ : 02 442 2544

โรงพยาบาลท่าฉาง
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 7738 9111

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3868 4444 ต่อ 6101

โรงพยาบาลดอนตูม
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3438 2096

โรงพยาบาลสวนผึ้ง
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันจันทร์, พฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3273 1800 ต่อ 163

โรงพยาบาลศรีประจันต์
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3558 1746-50

โรงพยาบาลหนองฉาง
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 5653 1141 ต่อ 166

โรงพยาบาลตากฟ้า
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 08.30-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 5624 1027 ต่อ 130

โรงพยาบาลคูเมือง
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4469 9238 ต่อ 6100

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4536 1133-4 ต่อ 632, 064 410 4142

โรงพยาบาลพนา
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4546 3115

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4231 1999 ต่อ 4411

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
100 หมู่ 11 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 – 14.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 5539 1061-2 ต่อ 125, 150

โรงพยาบาลเถิน
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 5429 2016

โรงพยาบาลป่าบอน
86 หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 7484 1600 ต่อ 148, 074 841 634-5

โรงพยาบาลท่าฉาง
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 7738 9111

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
693 ถนน บำรุงเมือง แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 2224 3261
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน

โรงพยาบาลดอนตูม
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3438 1768

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3721 1289

โรงพยาบาลคูเมือง
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4469 9238 ต่อ 6100

โรงพยาบาลเสาไห้
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3639 1267-8

โรงพยาบาลหนองฉาง
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 5653 1141

โรงพยาบาลพนา
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4546 3115

โรงพยาบาลพล
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันอังคาร และ วันพุธ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4341 4710-2

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4277 9105 ต่อ 101,122

โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
เปิดบริการ : ให้บริการ 1 วัน / สัปดาห์ ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 7427 3100

โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
เปิดบริการ : ให้บริการ 1 วัน / สัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 7791 5600

โรงพยาบาลราชบุรี
เปิดบริการ : ให้บริการ 1 วัน / สัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3271 9600

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
เปิดบริการ : ให้บริการโดยลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า http://mmr.nci.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2306 9899
แผนที่

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เปิดบริการ : ให้บริการ 1 วัน / เดือน ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3721 1088

โรงพยาบาลสระบุรี
เปิดบริการ : ให้บริการ 3 วัน / สัปดาห์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3634 3500
แผนที่

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เปิดบริการ : ให้บริการ 1 วัน / สัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4461 5002

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เปิดบริการ : ให้บริการ 1 วัน / สัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4531 9200

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เปิดบริการ : ให้บริการ 1 วัน / สัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 5621 9888

โรงพยาบาลขอนแก่น
เปิดบริการ : ให้บริการ 1 วัน / สัปดาห์ ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4300 9900

โรงพยาบาลอุดรธานี
เปิดบริการ : ให้บริการ 2 วัน / เดือน ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.00 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 4224 5555

โรงพยาบาลพุทธชินราช
เปิดบริการ : ให้บริการ 2 วัน / สัปดาห์ ทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เบอร์ติดต่อ : 0 5527 0300

โรงพยาบาลระยอง
เปิดบริการ : ให้บริการ 1 วัน / สัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3861 1104

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 5461 3134, 0 5461 3354 ต่อ 608,716

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 5461 3134 , 0 5461 3354

โรงพยาบาลลำปาง
280 ถ. พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 เปิดบริการ : ให้บริการ 1 วัน / สัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 5423 7400
แผนที่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง