ทัวร์เที่ยวไทย วันธรรมดา รัฐจ่าย 40% ไม่เกิน 5,000 บาท

โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของประชาชนในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายแพ็กเกจนำเที่ยว แต่ไม่เกิน 5,000 บาท 

ต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน ราคาไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม รวม 1,000,000 สิทธิ์ วงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ตั้งแต่พฤษภาคม. – สิงหาคม  2564

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักท่องเที่ยว ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน โดย นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการฯ ได้ 1 สิทธิ์ และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนผู้ท่องเที่ยวที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์ใด ๆ  

สำหรับ ผู้ประกอบการ ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 63 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว สามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ราย

ซื้อโปรแกรม “ทัวร์เที่ยวไทย” ต้องจ่ายผ่านแอพฯ “เป๋าตัง”และ ป้องกันการทุจริตด้วยการ โดยให้มีการ “สแกนคิวอาร์โค้ด” และ “สแกนใบหน้า” ของนักท่องเที่ยว 

เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ โดยในโปรแกรมนั้นๆ จะต้องระบุชื่อโรงแรมชื่อร้านอาหารที่อยู่ในโปรแกรมให้ชัดเจน 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง