ครม. อนุมติ ขยายเวลา เราเที่ยวด้วยกัน ถึง 30 เม.ย. 64 .. เลื่อนจอง เราเที่ยวด้วยกัน เฟส2

เลื่อนจอง เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 2

ด่วน! ผู้ว่าฯททท.แถลงเลื่อนจอง เราเที่ยวด้วยกัน เฟส2 หลังพบโรงแรม 312 แห่งร้านค้าอีก 200 ร้านทุจริต เตรียมเอาผิดทั้งอาญา-แพ่ง

ครม.ขยายเวลา เราเที่ยวด้วยกัน ถึง 30 เม.ย. 64 จองห้องพักได้ไม่เกิน 15 คืน

วันนี้ 8 ธ.ค. ครม.อนุมัติตามที่ ศบศ.เสนอแล้ว

ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ขยายเวลาใช้สิทธิออกไปจนถึง 30 เม.ย. 64 จองห้องพักได้ไม่เกิน 15 คืนต่อ 1 สิทธิ มีรายละเอียด คือ

 1. เดิมจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน ต่อ 1 สิทธิ เพิ่มเป็น 15 คืนต่อ 1 สิทธิ
 2. ขยายช่วงเวลาการจองที่พัก จากเวลา 06.00 – 21.00 น. เป็นเวลา 06.00 – 24.00 น.
 3. เพิ่มจำนวนห้องพักในโครงการจากเดิม 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน เริ่มใช้ 16 ธ.ค. 63
 4. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการถึง 30 เมษายน 2564
 5. เพิ่มโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตฯ แต่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 6. อนุมัติให้ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว สามารถใช้ระบบคูปองออนไลน์ หรือ E-Voucher ได้ ประกอบด้วย
  – ธุรกิจการขนส่งภาคท่องเที่ยว
  – ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ
 7. ปรับการสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จากเดิมรัฐสนับสนุนร้อยละ 40 แต่สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 สิทธิ เป็นสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 สิทธิ
  ** เฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ภาคการท่องเที่ยวพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูง ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย **
 8. กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อใช้สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

สิทธิ์ลดค่าที่พัก 40% ในเราเที่ยวด้วยกัน.com ยังเหมือนเดิม

สิทธิยังเหมือน ลดค่าที่พัก 40%
มติครม. 8 ธ.ค. 2563 เราเที่ยวด้วยกัน

ปรับหลักเกณฑ์ โครงการกำลังใจ

โดยที่ประชุมยังเห็นชอบการปรับปรุงโครงการ กำลังใจ โดยเปิดให้บริษัทนำเที่ยวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของโครงการ คือ

 1. บริษัทนำเที่ยวที่กรอกรายการนำเที่ยวไม่ครบ 15 รายการ สามารถกรอกเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ หากกรอกครบ 15 รายการแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก และระยะเวลาที่จะเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกรายการนำเที่ยว ภายใน 15 ธันวาคม 2563

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ

ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ โดย

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป
 2. และจะต้องเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวโดยมีระยะเวลาของโปรแกรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน
 3. และเดินทางท่องเที่ยวได้เฉพาะวันธรรมดา
  คือ เข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี โดยมีราคาค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรมไม่น้อยกว่า 12,500 บาทต่อคนต่อโปรแกรม
 4. และรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายคนละ 5,000 บาท
 5. สำหรับบริษัทนำเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนดำเนินธุรกิจก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
 6. บริษัทนำเที่ยวแต่ละรายสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านโครงการได้ไม่เกิน 3,000 ราย โดยโครงการมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

สิ่งที่ควรรู้ ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนที่พักเราเที่ยวด้วยกัน 15 สิทธิ์ต่อคน แม้จะเพิ่มมา 1 ล้านห้อง (16 ธ.ค. เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์)

หากจำนวนที่พักโดนจองหมดแล้ว

ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์จองได้

สรุปคือ โครงการฯ ไม่ได้เตรียมสัดส่วนห้องพักไว้ให้พอเพียงกับคนที่ลงทะเบียนทุกคน

คนที่ลงทะเบียนได้แต่ยังไม่ได้จองห้องพัก ก็มีสิทธิที่จะสูญเปล่า เพราะโควต้าห้องหมดก่อน