รู้ยัง … กลุ่มลูกจ้างรัฐรายวัน, ผ่านบริษัท อสส.และอสม. (ไม่ประกันตนม.33)เข้าร่วมสิทธิ เราชนะ ได้

กลุ่มลูกจ้างรัฐรายวัน, ผ่านบริษัท อสส.และอสม. (ไม่ประกันตนม.33) เข้าร่วม สิทธิเราชนะได้

มติคณรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราชนะ ในส่วนการเปิดรับลงทะเบียนให้แก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และกำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ แต่ไม่สามารถใช้วงเงินสนับสนุนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้

รวมทั้งเห็นชอบแนวทางพิจารณาผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง โดยให้กลุ่มลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (จ้างผ่านบริษัท) ลูกจ้างรายวันของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และอาสาสมัครต่าง ๆ

หากผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติของโครงการฯ ที่กำหนดไว้จะสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

ที่ประชุมคณรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

มติครม.มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาโครงการ ‘เราชนะ’ ส่งผลให้ได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม 3 กลุ่ม สามารถเข้าร่วมเราชนะได้ ผ่านเว็บไซต์เราชนะ.com

ทั้งนี้ รัฐบาลปรับเงื่อนไขเงินเยียวยาโครงการเราชนะ ได้เพิ่ม 3 กลุ่ม สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

1. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่จ้างผ่านบริษัท
(เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรง)
2. ลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ
3. อาสาสมัครต่างๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสส.)