ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ รับเงิน 7,000 บาท

ตรวจสอบผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เราชนะ ถ้าใน APP เป๋าตังส์ยังไม่ขึ้น สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน website กันได้เลย www.เราชนะ.com

ตรวจสิทธิ์เราชนะ

ท่านได้รับสิทธิ์ เราชนะ

18 ก.พ.เริ่มจ่ายเงินเข้า app เป๋าตัง 2,000 บาท สะสสมใช้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ เราชนะ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ เราชนะ ท่านเป็นเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งประกันสังคม

วันที่ได้รับเงินเยียวยาเราชนะ กลุ่ม app เป๋าตังส์

กลุ่มผู้ที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน (ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ภายใน 27 มกราคม 64) จะสามารถรับสิทธิ์เราชนะได้ เริ่มกดรับสิทธิเราชนะได้ วันที่ 18 ก.พ. 2564

สาระสำคัญ เงื่อนไขของ “เราชนะ” ..

1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1.2 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)

(1) กรณีผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) อยู่แล้วจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการฯ จำนวน 675 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

(2) กรณีผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ อยู่แล้วจำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการฯ จำนวน 700 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

(3) วงเงินเพิ่มเติมที่ได้รับจากโครงการฯ กรณีตาม (1) และ (2) สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1.3 ประชาชนซึ่งไม่ใช่ผู้มีบัตรฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันและ/หรือโครงการคนละครึ่งที่ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ผู้มี “เป๋าตัง”)

(2) ประชาชนนอกเหนือจาก (1) ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ลงทะเบียน)

(3) ผู้มี “เป๋าตัง” และผู้ลงทะเบียน จะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่

(3.1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

(3.2) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

(3.3) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

(3.4) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

(3.5) ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

(3.6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกิน 300,000 บาท

(3.7) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะดังต่อไปนี้

(3.7.1) เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

(3.7.2) คำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

(3.7.3) ไม่รวมคำนวณเงินฝากใน “บัญชีร่วม” “บัญชีเพื่อ” และสลากออมทรัพย์

(3.7.4) ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ

(3.8) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ

(3.9) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.4 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้มี “เป๋าตัง”

(1) ผู้มี “เป๋าตัง” ให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

(2) ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 2,000 บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

(3) ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) หลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันพฤหัสบดีแรกหลังจากวันที่ดำเนินการตาม (1) เป็นจำนวนสะสมนับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เช่น ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 3,000 บาท (มูลค่าสะสมของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาทและของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,000 บาท) จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

(4) วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1.5 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้ลงทะเบียน

(1) ผู้ลงทะเบียนเปิดใช้งาน ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกดยืนยันรับสิทธิตามโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

(2) ผู้ลงทะเบียนที่ดำเนินการตาม (1) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 2,000 บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

(3) ผู้ลงทะเบียนที่ดำเนินการตาม (1) หลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันพฤหัสบดีแรกหลังจากวันที่ดำเนินการตาม (1) เป็นจำนวนสะสมนับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เช่น ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 3,000 บาท (มูลค่าสะสมของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาทและของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,000 บาท) จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

(4) วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1.6 ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ หรือ

(2) เป็นผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง หรือ

(3) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(3.1) เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(3.1.1) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ

(3.1.2) เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือ

(3.1.3) เป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(3.2) มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น

(3.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

(3.4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ

(3.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

(4) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(4.1) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล

(4.2) เป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

(4.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

(4.4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ

(4.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

(5) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง