5 สินค้า ที่ไม่ได้ สิทธิเราชนะ และไม่สามารถแลก เงินสดได้

5 สินค้า ที่ไม่ได้ สิทธิเราชนะ และไม่สามารถแลก เงินสดได้

ประเภทสินค้าที่ไม่ให้สิทธิ์ในโครงการเราชนะ ได้แก่
1. สลากกินแบ่งรัฐบาล
2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. บุหรี่ หรือยาสูบ
4. ทองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนขายทอดตลาด
5. เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี

เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

ร้านค้าที่ไม่ได้สิทธิเราชนะ

ร้านเหล่านี้ ไม่สามารถใช้สิทธิเราชนะได้ เพราะจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

 • โลตัส Lotus
 • แม็คโคร Mackro
 • บิ๊กซี Bigc
 • ท็อปส์ Top
 • โฮม เฟรช มาร์ท
 • ไทยวัสดุ
 • เมกา
 • เซเว่น อีเลฟเว่น 7-11
 • ร้านแฟมิลี่มาร์ท
 • ร้านลอว์สัน 108 Lawson
 • ร้านอื่นๆ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

รายละเอียดการใช้สิทธิ ร้านที่เข้าร่วม ยิบย่อยตามเงื่อนไข

ซึ่งผู้ใช้สิทธิเราชนะ คลิกยอมรับเงื่อนไข

ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ หรือ

(2) เป็นผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง หรือ 

(3) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(3.1) เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(3.1.1) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ

(3.1.2) เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือ

(3.1.3) เป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(3.2) มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น

(3.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

(3.4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ

(3.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

(4) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(4.1) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล 

(4.2) เป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

(4.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

(4.4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ

(4.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

(5) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ

1.8 การดำเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และการได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้ประกอบการ

(1) เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติตามข้อ 1.7 

(2) เปิดใช้งาน ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และกดยืนยันรับสิทธิตามโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

(3) ผู้ประกอบการประเภทบริการต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยฯ แล้วแต่กรณี

(4) ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่งต้องให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 

(5) ผู้ประกอบการสามารถรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้มีบัตรฯ ผู้มี “เป๋าตัง” ผู้ลงทะเบียน และผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือเครื่อง EDC

(6) ต้องเป็นการรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการโดยตรงจากประชาชนตามราคาสุทธิของสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ และมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือรับบริการกันจริง ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการดำเนินการผ่านคนกลางไม่ว่าด้วยวิธีการใด

กองปราบเตือน สิทธิ เราชนะ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

โครงการ “เราชนะ” เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ฯ ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดทำให้สิทธิที่ท่านได้รับจากโครงการนั้นเป็นสิทธิ์จำเพาะบุคคล ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนหรือมอบให้กับผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับโครงการ”เราเที่ยวด้วยกัน” 

.ทางกองปราบปราม จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า สิทธิ์ตามโครงการ”เราชนะ” นั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ผู้ที่รับซื้อสิทธิ์และผู้ที่ขายสิทธิ์ อาจมีความผิดฐาน “ฉ้อโกง” และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ อีกด้วย

ก.พาณิชย์ เข้มงวด ร้านธงฟ้า เข้าโครงการรัฐ ทำตามเงื่อนไข

พาณิชย์ตรวจเข้มร้านธงฟ้า พบทำผิดกฎเหล็ก ยกเลิกสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทันที


.
กระทรวงพาณิชย์เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของทางภาครัฐอย่างเข้มงวด โดยที่ผ่านมาได้มีการกำชับและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีการเอาผิดร้านธงฟ้าจำนวน 45 แห่ง ที่มีพฤติกรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคา ปรับราคาสูงเกินสมควร และทำผิดเงื่อนไขโครงการ ซึ่งได้ยกเลิกสิทธิ์ไปแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง