รถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วม”เราชนะ”ได้แล้ว

ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ”

รถโดยสารสาธารณะ รถแท๊กซี่ มอเตอร์ไซด์ รถแมล์ BTS MRT ฯ สามารถลงทะเบียนร่วม โครงการ “เราชนะ”ได้แล้ว

รถโดยสารสาธารณะร่วมเราชนะ

ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าสำหรับผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทุกประเภท (ยกเว้นสายการบิน) ที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย

- รถแท็กซี่

- รถจักรยานยนต์รับจ้าง

- รถตุ๊กตุ๊ก

- รถสองแถว

ให้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

โดยเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย

- เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

- ชื่อ-สกุล

- เบอร์โทรศัพท์

- และประเภทการขนส่งที่ให้บริการ

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานะการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

ดังนั้น ในขั้นตอนการลงทะเบียน การเลือกประเภทการขนส่งจึงต้องถูกต้องกับประเภทใบอนุญาตขับรถที่ได้รับด้วย เช่น ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น

2. กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย

- รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้)

- รถไฟฟ้า BTS

- รถไฟฟ้า MRT

- รถไฟฟ้า Airport Rail Link

- รถไฟ

จะดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย

แนะนำผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ต้องการร่วมโครงการ “เราชนะ” เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีธนาคารผูกกับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้วจึงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

กรณีที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนในโครงการ “เราชนะ” ได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ “เราชนะ” แล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์จากธนาคารกรุงไทย สำหรับติดที่ตัวรถเพื่อแสดงสถานะการเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน

รวมทั้งจะต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารให้เดินทางได้อย่างปลอดภัย การจัดเก็บค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือแอบอ้างสถานการณ์โควิด-19 ในการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

หากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือการฉวยโอกาสในทุกรูปแบบ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทันที สำหรับประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย การให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9