ยื่นภาษีปี 63 ภายใน 7 วัน หลังขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ รายได้เกิน 300,000 บาท

ถูกตัดสิทธิ์รายได้ฐานภาษีเกิน 300,000 บาท ยื่นภาษี 63 ภายใน 7 วัน หลังขอทบทวน

ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากรายได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท อย่าลืมยื่นภาษีปี 2563 ภายใน 7 วันหลังทบทวนสิทธิ์ ว่า ท่านมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์

สำหรับ กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563

ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564

สามารถเช็คสิทธิของตัวเองได้ว่าจะได้สิทธิหรือไม่ได้สิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันนี้

ขั้นตอนการเช็คสิทธิ์

 • กดปุ่มตรวจสอบสถานะสิทธิ์
 • กรอกข้อมูลเพื่อ (หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง, วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)
 • จากนั้น “ตรวจสอบสถานะ”

หลังจากนั้นระบบจะปรากฏข้อความดังนี้

ได้รับสิทธิ

หากได้ “ได้รับสิทธิ” ข้อความจะปรากฎว่า “ท่านได้สิทธิ์ เราชนะ ” ท่านจะได้รับวงเงินสิทธิ์เราชนะเวลาโครการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ทุกวันพฤหัสสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ไม่ได้รับสิทธิ

หากได้ “ไม่ได้รับสิทธิ” ข้อความจะปรากฎว่า “ท่านไม่ได้สิทธิ์ เราชนะ ” พร้อมระบุเหตุว่าไม่ได้สิทธิ์ ด้วยเหตุผลอะไน ดังภาพตัวอย่างคือ ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องด้วย “เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งกฏหมายประกันสังคม” และเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท จากฐานภาษีปี 2562

ขอทบทวนสิทธิ์ 8 ก.พ. – 8 มี.ค. 64

หากตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com อีกครั้ง โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์

ขั้นตอน “ขอทบทวนสิทธิ์”

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com (ยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564)
 2. กดปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบแจ้ง
 4. จากนั้นกระทรวงการคลังนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง โดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติครม มีมติ 19 ม.ค. 64  ประกอบด้วย
 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
 • เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

5. ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com

6. ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

ดังนี้ ผู้ ถูกตัดสิทธิ์รายได้ฐานภาษีเกิน 300,000 บาท จึงยื่นภาษี 63 ภายใน 7 วัน หลังขอทบทวน มิฉะนั้น ท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา คืนสิทธิ์เราชนะ เพราะไม่มีข้อมูลฐานภาษีปี 63 ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาว่า ฐานเงินได้ปี 2563 ไม่เกินเกณฑ์ 300,000 บาท

อย่าลืมยื่น หลังขอทบทวนสิทธิเราชนะ ไม่เกิน 7 วัน

ผลการทบทวนสิทธิ์ รอบแรก

ผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ในรอบ 1 ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. – 21 ก.พ. 64
ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ ในวันที่ 4 มี.ค. 64
เงินจะโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง ในวันที่ 11 มี.ค. 64

ผลการทบทวนสิทธิ์ รอบ 2

ผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค. 64
ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ วันที่ 19 มี.ค. 64
เงินจะโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันที่ 25 มี.ค. 64