กทม.สรุป 13 สถานที่ ผ่อนปรน เปิดได้แต่ต้องทำตามเงื่อนไข

มาตรการและข้อแนะนำสำหรับสถานที่ต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขได้ตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนด