แฟรนไชส์โอชายะ

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธฺ์แฟรนไชส์ 3 แสนปลายๆ ยังไม่รวมค่าตกแต่ง