สาระสำคัญของมาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการฯ)

ชิมช้อปใช้2

สาระสำคัญของมาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการฯ) … ล่าสุด

 1. ช่วงระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ คือ ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรับชำระเงินค่าซื้อสินค้าและบริการด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
 3. เงื่อนไขของมาตรการฯ
  1. ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ภาคประชาชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน
   2. มีบัตรประจำตัวประชาชน
   3. ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะครบ 3 ล้านคน (1 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ และได้รับสิทธิได้เพียง 1 ครั้ง) และต้องระบุจังหวัดที่จะเดินทางไป 1 จังหวัดซึ่งต้องไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของตนเอง ทั้งนี้ ในการพิจารณาจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จะยึดถือเอาจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ณ เวลาที่หน่วยงานของรัฐทำการตรวจสอบข้อมูล
   4. สมัครใช้บริการและใช้จ่ายผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (G-Wallet) ซึ่งภาครัฐได้มอบหมายให้กับบมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ดูแล และบริหารจัดการบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
  2. หลังจากลงทะเบียน และได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ใน 2 ส่วน เพื่อใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้
   1. G-Wallet 1 รัฐบาลสนับสนุนวงเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน ให้แก่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเป็นสิทธิในการเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ในจังหวัดที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน โดยวงเงินดังกล่าวจะใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ตามระยะเวลาสิทธิที่ระบุใน SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ
   2. G-Wallet 2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เติมเงินของตนเองในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ โดยหากเป็นการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ที่กำหนด ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของตนเอง ตามระยะเวลาเริ่มใช้สิทธิที่ระบุใน SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15-20 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 8,500 บาทต่อคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้1) ยอดเงินใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 0 ถึง 30,000 บาท: อัตราเงินชดเชย ร้อยละ 152) ยอดเงินใช้จ่ายสะสมส่วนที่เกิน 30,000 ถึง 50,000 บาท: อัตราเงินชดเชย ร้อยละ 20โดยจะมีการจ่ายเงินชดเชยคืนในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563
  3. การใช้สิทธิ จะต้องเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาสิทธิที่ระบุใน SMS โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   1. หากเริ่มใช้สิทธิ G-Wallet 1 จะสามารถใช้สิทธิ G-Wallet 1 และ 2 ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
   2. หากเริ่มใช้สิทธิเฉพาะ G-Wallet 2 จะสามารถใช้สิทธิ G-Wallet 2 ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่จะถูกตัดสิทธิ G-Wallet 1
   3. หากไม่เริ่มใช้สิทธิทั้ง G-Wallet 1 และ 2 จะถูกตัดสิทธิทั้ง 2 สิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้อีก
  4. ข้อยกเว้นการใช้สิทธิตามมาตรการฯการใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่ให้ใช้ชำระค่า “น้ำมันเชื้อเพลิง” และ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การตกลงยินยอม

 1. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลธุรกรรมในการซื้อสินค้าและบริการของข้าพเจ้าให้แก่ผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผล การจัดทำรายงาน ตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ และ/หรือเพื่อการบริหารจัดการโครงการ และข้าพเจ้าขอยืนยันว่ารูปถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน (Selfie) ตามมาตรการฯ ดังกล่าวเป็นรูปถ่ายข้าพเจ้าจริง
 2. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกรรมในการซื้อสินค้าและบริการของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการฯ และข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
 3. ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะไม่รับวงเงินสนับสนุนเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และเงินชดเชยตามมาตรการฯ และให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ:

 1. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะยืนยันให้ทราบทันทีว่า ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วันทำการ ท่านจะได้รับการยืนยันรับสิทธิทาง Email และ SMS
 2. กรณีมีปัญหาในการลงทะเบียน การรับสิทธิ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ติดต่อธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144
 3. ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ ติดต่อ ททท. โทร. 1672

หากคลิกไปเจอหน้านี้ก็ยินดีด้วย ที่ผ่านมา วันนี้ ใช้เวลา 1 ชม.กว่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง