กำหนดการจ่าย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565

กำหนดการจ่าย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งกำหนดการจ่าย #เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูลตามภาพ) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

        โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด 600 บาท/คน/เดือน สูงสุด 72 เดือน

        จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ตั้งแต่บัดนี้  ณ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองคลองแหคุณสมบัติ

1. เด็กแรกเกิด :  1.1 เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน

                         1.2 พักอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลเมืองคลองแห

                         1.3 มีสัญชาติไทย

2. ผู้ลงทะเบียน : 2.1 ต้องเป็นผู้ดูแลและเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ วันที่ลงทะเบียน

                         2.2 อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หมายถึงนำรายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ด้วยกันรวมกัน หารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนรวมเด็กแรกเกิดแล้วต่ำกว่า 100,000 บาท/คน/ปี

                         2.3 ผู้ได้รับสวัสดิการ จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สวัสดิการข้าราชการหรือ สิทธิประกันสัมคม สามารถลงทะเบียนได้ แต่ต้องเข้าเกณฑ์คุณสมบัติตามข้อ 2.2 และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น บ้านพักเด็กและครวบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนฯ ได้

*** ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ เด็กอายุครบ 3 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะ ***เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้

          1. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01)

          2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว (ผู้รับรองคนที่ 1 อสม. / อพม. ผู้รับรองคนที่ 2 ประธานชุมชน / ปธ.อพม./ พนง.ส่วนท้องถิ่น ระดับปฏิบัติการขึ้นไป / ขรก.รพ.สต. ระดับปฏิบัติการขึ้นไป)

          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

          4. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1

          5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

          6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ออมสิน/ธกส. (ผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชี)

          7. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (สมาชิกในครัวเรือนที่มีเงินเดือนประจำ : จนท.รัฐ, พนง.รัฐวิสาหกิจ, พนง.บริษัท)การรับเงิน

          1. รับเงิน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่)

          2. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย/ออมสิน/ธกส.ของผู้ลงทะเบียนหมายเหตุ

         * เด็กอยู่ในความอุปการะ / เลี้ยงดูของบุคคลใด บุคคลนั้นเป็นผู้ลงทะเบียน

         * การจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับเด็กที่ลงทะเบียน ให้จ่ายตั้งแต่เดือนที่ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลงทะเบียน – เด็กอายุครบ 6 ปี


1. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01).pdf [ขนาดไฟล์ : 332.71 KB.]

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (แบบ ดร.02).pdf [ขนาดไฟล์ : 383.67 KB.]

3. แบบคำร้องขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.03).pdf [ขนาดไฟล์ : 344.84 KB.]

4. ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำหรับเจ้าหน้าที่) (แบบดร.04).pdf [ขนาดไฟล์ : 78.35 KB.]

5. บัญชีแนบท้ายประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับเจ้าหน้าที่).pdf [ขนาดไฟล์ : 246.02 KB.]

6. แบบคำร้องขอคัดค้าน (แบบดร.05).pdf [ขนาดไฟล์ : 128.88 KB.]

7. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบดร.06).pdf [ขนาดไฟล์ : 150.46 KB.]

8. หนังสือขอส่งข้อมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำหรับเจ้าหน้าที่) (แบบดร.07).pdf [ขนาดไฟล์ : 99.29 KB.]

9. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1) สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม.pdf [ขนาดไฟล์ : 88.81 KB.]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง