วันนี้ 5 โมงเย็น ตามมติมหาเถรสมาคม สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้าย ไล่โควิดทั่วประเทศ

วันนี้ 5 โมงเย็น ตามมติมหาเถรสมาคม สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้าย ไล่โควิดทั่วประเทศ

จากกรณี มติมหาเถรสมาคม ที่พิเศษ 4/2564 เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พศ๐๐๐๖/๓๔๘๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ระลอกใหม่ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่ กอปรกับรัฐบาลได้ประกาศ ข้อกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด  

สมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย 

ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)  จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ โดยดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  โดยให้วัดดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กำหนดให้วัดที่มีการถ่ายทอดสดประกอบด้วย

– วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

– วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

– วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๑.๒ ส่วนภูมิภาค กำหนดให้วัดในนามเขตปกครองหนต่าง ๆ ที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย

– เขตปกครองหนกลาง ณ วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– เขตปกครองหนเหนือ ณ วัดพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

– เขตปกครองหนตะวันออก ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

– เขตปกครองหนใต้ ณ วัดกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง

๑.๓ ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวันเวลา ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

๑.๔ วัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๒. หลังจากวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

๓.การจัดที่นั่งของพระภิกษุ สามเณร ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด ต้องนั่งห่างกันประมาณไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๔.ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์หนังสือบทรตนสูตรตามที่มหาเถรสมาคมกำหนด จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขอความเห็นชอบ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ที่มา – มหาเถรสมาคม