ช่วยเหลือผู้ประกันตนว่างงานเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 เป็นร้อยละ 62 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน

ยด่วน 1506 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง และผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางระบบสนทนาออนไลน์ เช่น Live Chat ทางเว็ปไซต์ www.sso. go .th และ Facebook Inbox