ภูเก็ต ปรับมาตรการป้องกัน Covid-19

ปรับมาตรการเข้าภูเก็ต 16 ต.ค. 64 ล่าสุด

ภูเก็ต ออกคำสั่ง ยกระดับการป้องกัน Covid-19

📣 #คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2284/2564 📌ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต
📍มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
.
🔖 #สาระสำคัญ
.
📌 ข้อ 1 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
⛔️ 1.1 ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา ทุกแห่ง งดการจัดการเรียนการสอน และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ยกเว้น การจัดการสอบ ให้มีการจัดการสอบได้ ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1982/2564 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 ให้คำสั่งดังกล่าวคงมีผลใช้บังคับต่อไป
⛔️ 1.2 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าสามสิบคนเว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
.
📌 ข้อ 2 การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
⛔️ 2.1 สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ทุกแห่งในท้องที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการชั่วคราว
⛔️ 2.2 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ โดยให้หมายความรวมถึงกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด และให้หมายความรวมถึงกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เว้นแต่ เป็นการนวดเพื่อการรักษาในสถานพยาบาล หรือการนวดพื้นบ้านเพื่อการรักษานอกสถานพยาบาล
⛔️ 2.3 สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก สนามแข่งไก่ สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มี การเล่นการพนัน รวมถึง สนามฝึกซ้อมหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน
⛔️ 2.4 ห้ามการจัดกิจการดำน้ำ ผิวน้ำ และดำเนินธุรกิจดำน้ำลึก
⛔️ 2.5 ตลาดถนนคนเดิน ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง
⛔️ 2.6 ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรม สังสรรค์ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในพื้นที่สาธารณะ ชายหาด สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ถนนริมคลอง ถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ขุมน้ำสาธารณะ
⛔️ 2.7 ให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ปิดให้บริการชั่วคราว เว้นแต่ สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน และสถานแรกรับเด็กเอกชน 5 แห่ง ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านฟุตบอลเยาวชน (ภูเก็ต) สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเพื่อชีวิต สถานสงเคราะห์เด็กหมู่บ้านตะวันฉาย สถานสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ สถานแรกรับพิทักษ์เด็กภูเก็ต สามารถเปิดให้บริการได้เฉพาะกลุ่มเด็กแบบประจำ โดยให้งดบริการแก่กลุ่มเด็กแบบไป – กลับ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
.
📌 ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
⏰ 3.1 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทุกประเภท ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 นาฬิกา ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่น
⛔ 3.2 การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารทุกประเภท หรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน
⏰ 3.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้น ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก ให้งดบริการ
⛔ 3.4 โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สวนน้ำ สระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งในส่วนราชการ และผู้ประกอบการเอกชน รวมถึง สระว่ายน้ำที่มีเครื่องเล่นให้บริการ ให้งดบริการ
⏰ 3.5 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดแนบท้ายคำสั่งนี้ สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ ในเวลา 04.00 นาฬิกา
⏰ 3.6 สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายกลางแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา สำหรับสถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เช่น โรงยิม ฟิตเนส แบดมินตัน ห้ามเปิดให้บริการ
.
📌 ข้อ 4 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง
⛔🚙 4.1 ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะ ทุกประเภท เข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่
✅ (1) รถฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย
✅ (2) ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือบุคคลผู้ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้มาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน
✅ (3) รถขนส่งเครื่องบริโภคประเภท อาหารสด ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนโดยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ที่เดินทางมากับรถดังกล่าวตาม (3) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง พร้อมทั้งมีใบแจ้งประเภทสินค้าเป็นหลักฐาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจทุกครั้ง หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นได้ ให้ชะลอการเดินทางไปจนกว่าถึงเวลาที่กำหนด
👮‍♂️4.2 ให้บูรณาการสนธิกำลังระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการตั้งจุดตรวจจุดสกัด สำหรับผู้ที่เดินทาง เข้า – ออก จากจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
👮‍♂️4.3 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคมนาคมตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่างๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และแนวปฏิบัติในพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.ศบค. กำหนด
.
📌 ข้อ 5 การจัดกิจกรรมทางสังคม
🚫 การจัดกิจกรรมทางสังคม ให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ เลี้ยงรับ – ส่ง และ เลี้ยงฉลองแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ เว้นแต่ เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน หากไม่สามารถชะลอหรือเลื่อนไปได้ให้กำหนดมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ
.
📌 ข้อ 6 การดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงาน
🤝 6.1 ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดำเนินรูปแบบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ
🤝 6.2 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.
📌 ข้อ 7 มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ
🚫 7.1 ให้ผู้ใดที่ออกนอกเคหสถาน ที่พักอาศัย ในบ้าน โรงเรือน อาคารสถานที่ พาหนะ หรืออยู่ในที่สาธารณะ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และห้ามกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป เว้นแต่ อยู่ในขณะรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือออกกำลังกาย ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 62/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ให้คำสั่งดังกล่าวคงมีผลใช้บังคับต่อไป
🚫 7.2 ให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้ารับการตรวจรักษาและเข้ารับการแยกกักหรือการกักกันในสถานที่และตามระยะเวลาซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนดจนกว่าจะได้ตรวจทางการแพทย์แล้วว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
🚫 7.3 ให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ทันทีเมื่อทราบว่าตนติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อดังกล่าว เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติตนและเข้ารับการแยกกักหรือกักกันเพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการตรวจ หรือรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุขต่อไป
.
📌 ข้อ 8 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัด ดังนี้
🔴 8.1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด และเพิ่มเติม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง ขอนแก่น นครศรีธรรมราช นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางออกไปและเดินทางกลับเข้ามา หรือตามรายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประกาศเพิ่มเติม ที่มาพำนักในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติดังนี้
✈🚙🛥 (1) ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ท่าเรือ ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม (กรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งทางท่าอากาศยาน และทางเรือ ต้องได้รับวัคซีนที่ อย. ในประเทศไทยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน) หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธีการ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ Antigen Rapid Test โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยกเว้น ชาวต่างชาติต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีเพิ่มเติม 4 จังหวัด ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและหากผลการทดสอบพบเชื้อโควิด – 19 ผู้เดินทางต้องไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดทันที
✔️ (2) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
✔️ (3) ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทาง เข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต.ในพื้นที่ที่พักอาศัย
✔️ (4) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม และให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค งดการอยู่ใกล้บุคคลอื่นโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดการไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น และงดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
🏨 กรณี ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพักในโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และที่เพิ่มเติม 4 จังหวัด เข้ามาพักอาศัย ให้โรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต้องดำเนินการ ดังนี้
✔️ 1) คัดกรองอาการและวัดไข้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ
✔️ 2) ตรวจสอบการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com ของผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
✔️ 3) จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล COVID – 19 และการเดินทางของผู้เข้าพักตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก รวมถึงกรณีที่ออกไปท่องเที่ยว ทำกิจธุระ ทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใด โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ท เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้ กรณีพักอาศัยในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เข้ามาพักอาศัย จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล COVID – 19 ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ในพื้นที่ที่พักอาศัย ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้
🚫👨‍✈️ ผู้ประกอบการ โรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ท เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ไม่จัดส่งข้อมูลบันทึกการติดตามและการเดินทางของผู้เข้าพัก ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
🔖 กรณี ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตชั่วคราว หรือผู้ขนส่งสินค้าที่ไม่แวะค้างคืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องมีเอกสารรับรอง หรือใบส่งของจากต้นสังกัดแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตามแบบหนังสือรับรองการขนส่งสินค้าแนบท้ายคำสั่งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมโรค
.
🟠8.2 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกเหนือจาก ข้อ 8.1 หรือตามรายงานศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ประกาศเพิ่มเติม ที่มาพำนักในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติดังนี้
🛫🛬 (1) ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม (กรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งทางท่าอากาศยานและทางเรือต้องได้รับวัคซีนที่ อย. ในประเทศไทยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน) หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธีการ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ Antigen Rapid Test โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยกเว้น ชาวต่างชาติต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และหากผลการทดสอบพบเชื้อโควิด-19 ผู้เดินทางต้องไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดทันที
✔️ 1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
✔️ 2) ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทาง เข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย
✔️ 3) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม และให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค งดการอยู่ใกล้บุคคลอื่น โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดการไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น และงดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
🛣🚙 (2) ผู้ที่เดินทางเข้ามาทางด่านตรวจทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ท่าเรือ ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ต้องปฏิบัติ ดังนี้
✔️ 1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
✔️ 2) ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทาง เข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย
✔️ 3) ปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล เทศบาล, อบต.) อย่างเคร่งครัด โดยเฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) หากพบความผิดปกติหรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ ให้พบแพทย์ ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน
.
📌 ข้อ 9 ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 (D –M–H–T-T-A) ได้แก่
D – Distancing = เว้นระยะห่างระหว่างกัน
M – Mask Wearing = สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ
H – Hand Washing = ล้างมือบ่อย ๆ
T – Temperature = ตรวจวัดอุณหภูมิ
T – Testing = ตรวจหาเชื้อโควิด – 19
A – Application = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ
.
🚫👨‍✈️ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทรปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
.
สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

.

.
🔖 ภาคผนวก แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2284/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
.
📌 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต
.
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
.
🟥 1. สถานที่ที่มีข้อยกเว้นให้เปิดบริการได้บางส่วนจะต้องมีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้
✔️ (1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องและกำจัด ขยะมูลฝอยทุกวัน
✔️ (2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
✔️ (3) ให้บุคคลตาม (2) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
✔️ (4) ให้บุคคลตามข้อ (2) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
✔️ (5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือลดเวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
.
🟥 2. การจัดกิจกรรมทางสังคมให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็น งานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ เว้นแต่ เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน หากไม่สามารถชะลอหรือเลื่อนไปได้ ให้กำหนดมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ดังนี้
✔️ (1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
✔️ (2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนจัดเตรียมไว้สำหรับผู้มาใช้บริการด้วย และให้เว้นระยะการนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทาง ฝอยละอองน้ำลาย
✔️ (3) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
.
🟥 3. ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ ผู้ประกอบการ ผู้จัดการของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน รวมถึงอาคารต่างๆ ที่มีผู้คนหรือสถานที่ที่มีผู้คนมารวมตัวกันหรือใกล้ชิดกัน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนี้
✔️ (1) ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
✔️ (2) จัดให้ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และจัดให้ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ใช้บริการเว้นระยะการนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย และให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
.
🟥 4. ให้ผู้ใดที่จะออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และห้ามกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป
.
——————————————————————————
.
📣[IAC COVID-19 Update]📌Order of Phuket Province, No. 2284/2021 as of April 28, 2021

📍Effective from April 29 – May 12, 2021.

🔖 Highlight Measures (cont):
⛔️All educational institutions close (physical learning)
🚫Activities banned for >30 people, or ask permission from authorities
⛔️All bars, pubs, karaoke, massage and other entertainment venues close
🚱Alcohol sale is not permitted
⛔️All walking street and night markets close
✔️Restaurants for dine-in to close at 9PM → take out = 11PM
✔️Department stores to close at 9 PM, no sale promotion events, entertainment and cinema is also closed
✔️24 hr convenient stores, supermarkets to operate between 4 AM to 11 PM
✔️Outdoor stadium/park to close at 9 PM, indoor Gym / Fitness close
✔️Public, government organization and private sectors are urged to work from home, reduce travelling 🛣
⛔️The closure of the Tha Chat Chai, land transportation channel from 23.00-05.00 hrs.


🔴Red & 🟠Orange Provinces Steps to visit Phuket: ⬇️
✔️Download Mor-Chana application
✔️Register at www.gophuget.com
✔️EOC (Emergency Operation Center) check for COVID-19
✔️Strictly follow all the protective measures
✅ 1️⃣. Allowed for those who have received two vaccinations.
✅ 2️⃣. Allowed for those who have a Covid-Free Certificate within 72 hours.
✅ 3️⃣. Those who do not meet any of the requirements above are required to do an “Antigen Rapid Test” with a price of 500 baht for a foreigner and must wait for 15 minutes for the result.
🔖Remarks:
🛫🛬 Air Entry: everyone is required to be checked at the Phuket Airport upon arrival.
🛣🚙 Land Entry & other ports: only 17 red zone + 4 provinces (Bangkok, Khon Kaen, Chon Buri, Chiang Mai, Tak, Nakhon Pathom, Nakhon Ratchasima, Nonthaburi, Pathum Thani, Prachuap Khiri Khan, Phuket, Rayong, Songkhla, Samut Prakan, Samut Sakhon, Sa Kaeo, Suphan Buri, Udon Thani, Narathiwat, Surat Thani and Nakhon Si Thammarat) are required to be checked at the Phuket Checkpoint and all entry ports.
❌ Exception: Those who transport goods and don’t stay overnight with a permission document are allowed to enter.


😷 All residents to wear either surgical or cloth masks when leaving their residence. 🚫The fine for violation is not more than 20,000 baht. 💵

📌Additionally, the Order of Phuket encouraged the people, to practice DMHTT (Distancing, Mask-wearing, Hand-washing, Testing (temperature check), and Thai Chana application use) to help reduce the risk of COVID-19 infection.

🚫👨‍✈️ Any person who violates or fails to comply with these regulations will receive a jail sentence of no more than 1 year or a fine of up to B100,000 or both under Section 52 of the Communicable Disease Act 2015.💵

P.S. The Order of Phuket Province is available only in Thai!

.

.
📣 #คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2408/2564 📌 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
📍มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
.
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2284/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต
.
🔖 #สาระสำคัญ
.
📌 ข้อ 1 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
⛔️🏫1.1 ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา ทุกแห่ง งดการจัดการเรียนการสอน และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ยกเว้น การจัดการสอบ ให้มีการจัดการสอบได้
🌐🏫 ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอนดังกล่าว หากมีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้สถานศึกษานั้น ๆ กำหนดมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุด ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด หรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่สถานศึกษากำหนด โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์
🌐🏫 กรณีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุดในการดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยควรรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์) หากจำเป็นต้องมีการสอบ การสัมภาษณ์ จะต้องดำเนินการตามมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุด และให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตกำหนดอย่างเคร่งครัด
.
📌 ข้อ 2 การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ยกเลิกความในข้อ 2.5 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
⏰ 2.5 ตลาดถนนคนเดิน ยกเว้น ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
⛔️ 2.8 สถานที่จัดให้มีโต๊ะสนุ๊กเกอร์ หรือบิลเลียด
.
📌 ข้อ 7 มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ให้ยกเลิกความในข้อ 7.1 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
😷 7.1 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
👨‍✈️ เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 62/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
.
📌 นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้คงเดิมตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2284/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 ทุกประการ
.
🚫👨‍✈️ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
.
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
.
——————————————————————————

👨‍💻ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 อย่างเป็นทางการของจังหวัดภูเก็ต (Official COVID-19 Information Center Phuket) เพื่อป้องกันข่าวปลอมหรือข่าวที่ทำให้เกิดการแตกตื่นตระหนก ท่านสามารถติดตามข่าวสารโควิด-19 อย่างเป็นทางการของจังหวัดภูเก็ตได้จากอีก 2 ช่องทางหลัก ปชส. จังหวัดภูเก็ต และ สสจ.ภูเก็ต
.
☎️สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมควบคุมโรค 1422 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5938876, 062-2435116
.
🤝สนับสนุนโดย จังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ศูนย์โควิด19ภูเก็ต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง