ครม.อนุมัติ เพิ่มเบี้ยความพิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท กว่า 1.2 ล้านคน

ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดิมที่ได้รับ 800 บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาท

1 2 3 29

king9