ออมสินปล่อยกู้ สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท 

ครม.เห็นชอบ ออมสิน ปล่อยกู้ สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท 

23 พ.ย. / ครม.วันนี้ เห็นชอบมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท  เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หรือสินเชื่อนอกระบบ

พร้อมกันนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ 1500 ล้านบาท เพื่อชดเชยกรณีเกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในโครงการนี้ โดยจะชดเชยให้ 100% ของอัตรา 30% ที่มีการปล่อยกู้ หรือ 30% ของวงเงินที่ ครม.อนุมัติ 

มาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ มีสาระสำคัญคือ  

  1. วงเงิน 5000 ล้านบาท

2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง”ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น ผู้ประกอบการเสริมสวยหรือตัดผม ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว

-ผู้ประกอบการขนาดย่อม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไซส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

– ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้ารถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

3.วงเงินอนุมัติสินเชื่อ ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย

4.ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรก 

5.อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี