“เน็ตอยู่บ้าน” 100/50 Mbps ราคาเพียง 390 บาท/เดือน ฟรี 3 เดือน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ CAT เปิดตัว Package พบกับ “เน็ตอยู่บ้าน” เพื่อส่งเสริมการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ความเร็ว 100/50 Mbps ราคาเพียง 390 บาท/เดือน

ฟรี

# ค่าบริการ 3 เดือน นับจากวันเปิดให้บริการ
# ค่าแรกเข้า , ค่าติดตั้ง ,ค่าอุปกรณ์ และ ค่าลงทะเบียนสมัครใช้บริการภายในวันที่ 10 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
สนใจสมัครบริการได้ที่นี่ https://bit.ly/2WesR88

 • โปรโมชั่น “เน็ตอยู่บ้าน” สำหรับลูกค้าทำสัญญาในนามบุคคลธรรมดา สมัครภายในวันที่ 10 พ.ค.- 31 ก.ค.63 เท่านั้น
 • ยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
 • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
 • ฟรีค่าใช้บริการ 3 เดือนนับแต่วันเปิดให้บริการ
 • เมื่อครบกำหนดตามข้อ 4 จะเรียกในอัตราค่าบริการปกติ 390 บาท/เดือน จนกว่าจะครบสัญญารวม 12 เดือน
 • ค่าเช่าอุปกรณ์ปลายทาง (CPE) 300 บาท/เดือน/เครื่อง (ไม่รวม Vat) และผู้ใช้บริการได้รับสิทธิยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • กรณียกเลิกบริการ C internet ต้องนำส่งคืนอุปกรณ์ให้กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ จุดให้บริการของสำนักงานบริการลูกค้า กสท ในวันที่ทำการยกเลิก หากอุปกรณ์สูญหาย หรือชำรุดเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือเกิดจากความประมาท ของผู้ใช้บริการ หรือบริวารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น แต่ไม่เกินราคาตลาดของอุปกรณ์ ดังกล่าวในขณะนั้น
 • หากผู้ใช้บริการสมัครระหว่างรอบบิล ให้คำนวณค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Prorate) ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันสิ้นรอบบิล
 • ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน หากยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งและค่าลงทะเบียนในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตาม สัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 • ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
 • ต้องใช้บริการอย่างน้อย 12 เดือน หากยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดผู้ใช้บริการต้องชำระค่าติดตั้งและค่าลงทะเบียน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 • สำหรับโปรโมชั่น “เน็ตอยู่บ้าน” จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการสำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) โดยวัดระยะจากจุดกระจาย/แยกสัญญาณ (Closure/Splitter) ในระยะทาง ไม่เกิน 300 เมตร หากระยะทางเดินสายเกินกว่าที่กำหนด
 • สำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งคู่สายส่วนเกินเพิ่มเมตรละ 20 บาท
 • สำหรับคู่สายภายในให้ไม่เกิน 15 เมตร และสาย UTP ไม่เกิน 1 เมตร
 • บริการ C internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศอาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 • ข้อแนะนำลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • การใช้งานผ่านสัญญาณ Wi-Fi อุปกรณ์ที่ใช้งานควรรองรับ Wi-Fi ทั้งแบบ 2.4 GHz และ 5 GHz/5GHz ac โดยแนะนำให้ใช้งานที่ 5 GHz/5 Ghz ac เพื่อให้ได้ความเร็วที่มีคุณภาพสูงสุด
 • การใช้งานผ่านสาย LAN เช่นคอมพิวเตอร์ ที่ช่อง LAN ต้องรองรับความเร็วที่ 1 Gbps
  ไม่สามารถนำโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนี้ไปใช้กับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะโครงการได้ (เช่น โครงการแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เป็นต้น)
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็ว (Speed) ของแพ็กเกจให้น้อยลงได้ จนกว่าจะครบสัญญา 12 เดือน กรณีผู้ใช้บริการขอปรับเปลี่ยนความเร็วและ/หรือปรับเปลี่ยนแพ็กเกจน้อยลง บริษัทฯจะเก็บค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยน 1,000 บาท/ครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง