มติครม. 3 ส.ค. / ขยายมาตรการเยียวยาเป็น 29 จังหวัด 13 จังหวัดเดิม เยียวยา 2 เดือน

ขยายมาตรการเยียวยาเป็น 29 จังหวัด 13 จังหวัดเดิม เยียวยา 2 เดือน


มติครม. 3 ส.ค. / คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายขอบเขตมาตรการเยียวยาลูกจ้างและนายจ้าง จากเดิม 13 จังหวัดได้แก่ : กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, นราธิวาส, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา
ให้เพิ่มอีก 16 จังหวัดใหม่ ได้แก่ : กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี

สำหรับกลุ่ม 13 จังหวัดเดิม ได้รับการเยียวยา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.) กลุ่ม 16 จังหวัดใหม่ ได้รับ 1 เดือน (ส.ค.)

ลูกจ้าง

 • ม. 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน (ต่อเดือน)
 • ม. 39 , 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน (ต่อเดือน)
 • อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 รับเงิน 5,000 บาท/คน (ต่อเดือน)
  .
  นายจ้าง
 • นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน (ต่อเดือน)
 • ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน (ต่อเดือน)
 • ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท (ต่อเดือน)
  .
  สำหรับผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ที่ “ไม่มีลูกจ้าง”

  1.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
  2.ร้าน OTOP
  3.ร้านค้าทั่วไป
  4.ร้านค้าบริการ
  5.กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

  ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ต่อเดือน)
  .
  ปล.13 จังหวัดเดิม ได้รับการเยียวยา 2 เดือน 16 จังหวัดใหม่ ได้รับเยียวยา 1 เดือน
เยียวยา #มติครม

ล่าสุด 10 ส.ค. 64

คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 และ 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน

ครม.อนุมัติ ให้กระทรวงแรงงาน โอนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม ม. 39 และ ม. 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 10 จังหวัด ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 24 ส.ค. 2564 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ก่อนพื้นที่อื่น ๆ

อีกทั้ง กำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มเติมในพื้นที่ 10 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 ส.ค. 2564 และในพื้นที่ 19 จังหวัดต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 ส.ค. 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง