22 เมษา วัดพระธรรมกาย ถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 10,000 วัดทั่วประเทศ และ 4 จ.ชายแดนใต้

22 เมษา วันคุ้มครองโลก วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 10,000 วัดทั่วประเทศ และถวายสังฆทานสงฆ์ 4 จ.ชายแดนใต้

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เกิดขึ้นโดยวุฒิสภาชาวอเมริกันชื่อ Gaylord Nelson ที่ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมมือกันรักษาคุ้มครองโลก ในส่วนของพระพุทธศาสนานั้นองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) มีมติให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันธรรมะคุ้มครองโลก” ภายใต้คำขวัญ “Clean The World, Clean The Mind” เพราะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือ ใจของมนุษย์ ควรได้รับการคุ้มครองรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงได้จัดงาน “วันธรรมะคุ้มครองโลก” เพื่อให้พุทธบริษัท 4 จากทั่วโลก ได้มาร่วมกันปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ ละชั่ว ทำดี ทำใจ ให้ผ่องใส ด้วยการประกอบบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ มีเมตตา ไม่เบียดเบียนใคร เพื่อให้โลกพบกับสันติภาพและความสุขสงบที่แท้จริง

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ วัดพระธรรมกาย จัดให้มีการนั่งสมาธิ เจริญสมาธิภาวนา, พิธีเจริญพุทธมนต์, พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง, ราชบัณฑิต, หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 เมตตาเป็นประธานสงฆ์ และในโอกาสครบ 20 ปี พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) มารับถวายไทยธรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 168 พร้อมกับมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่ 17 ครั้งที่ 133 โดยมีผู้แทนคุณครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพิธี

“ในโอกาสวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567 วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “20 ปี 323 วัด รวมใจพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดินดับไฟใต้” อันเป็นการสนองพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และเพื่อประกาศคุณงามความดีของพุทธบุตร 4 จังหวัดภาคใต้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล และชาวพุทธทั่วโลกว่าทุกรูป คือ “วีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม” ที่ยอมสละชีวิตเป็นเดิมพัน รักษาพระพุทธศาสนา ให้ธรรมะอยู่คู่ปลายด้ามขวานไทยตลอดไป“ พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

ประมวลภาพ 22 เม.ย. 2567 พิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “20 ปี 323 วัด

หมายเหตุ มหาสังฆทาน วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2545 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 12,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2549 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 20,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 20,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 20,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 24,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ

พิธีถวายมหาสังฆทาน วัดพระธรรมกาย

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2544 พิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร 30,000 กว่าวัด 100,000 รูป ทั่วประเทศ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 พิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัด 100,000 รูป ทั่วประเทศ

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 12,000 รูป และพิธีหล่อพระธรรมกายเพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 60 ปีฯ

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2549 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพิธีกลั่นมหารัตนวิหารคด

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2549 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,300 วัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 พิธีทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบภัยน้ำท่วม 1,000 กว่าวัด

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 20,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 20,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีถวายองค์พระประธานเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดต่าง ๆ ในประเทศศรีลังกา จำนวน 222 องค์

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า 3,000 วัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 20,000 วัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 24,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์กว่า 3,000 วัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า 3,000 วัด ทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 1,000 วัดทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า 1,000 วัด ทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้