วิปัสสนากรรมฐาน วัดพืชโสภาราม อุบลราชธานี

วิปัสสนากรรมฐาน วัดพืชโสภาราม อุบลราชธานี

วัดพิชโสภาราม มีพระภาวนาสุตาภิรัต เป็นเจ้าอาวาส ทางวัดได้เปิดสอนกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 3 มีการสอนกรรมฐานทั้งภายในสำนักและนอกสำนัก โดยเฉพาะในเทศกาลเข้าพรรษาและภาคฤดูหนาว

แนวทางของการปฏิบัติ คือ วิปัสสนากรรมฐาน ตามนัยแห่งสติปัฏฐาน 4 ได้แก่กำหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ใช้คำบริกรรม พองหนอ-ยุบหนอ และการเดินจงกรม 6 ระยะ มีการสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยวิปัสสนาจารย์

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพิชโสภาราม มีหลักสูตรในการปฏิบัติธรรม คือ มหาสติปัฏฐาน 4 มีพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 5 รูป วิทยากรพิเศษ จำนวน 7 รูป/คน

สามารถรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ครั้งละจำนวน 300 คน แห่งนี้ประกอบด้วย 1. ศาลาการเปรียญ 2. ศาลาอเนกประสงค์ 3. ลานปฏิบัติธรรม 4. ห้องกรรมฐาน 5. สถานที่พักค้างคืนสำหรับปฏิบัติธรรม: กุฏิกรรมฐาน จำนวน 55 หลัง ห้องรวมใหญ่ จำนวน 3 ห้อง และ 6.ห้องสุขา/ห้องน้ำ จำนวน 50 ห้อง

เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน

ช่วงเวลาที่วัด/สำนักจัดปฏิบัติธรรมประจำปี คือ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน การดูแลเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัย มีเวชภัณฑ์ประจำ และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติธรรม อาหาร วันละ 2 มื้อ เช้า-เพล ตอนเย็น มีน้ำปานะ

ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชโสภาราม

 1. ไม่พึงรับแขก เยี่ยม พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน ถ้าจำเป็นต้องสำรวม
 2. ไม่พึงอ่านหนังสือ ดูหนังสือ เขียนหนังสือ เว้นไว้แต่จำเป็น
 3. ห้ามสูบบุหรี่ และกินหมาก หรือยาเสพติด ทุกประเภท
 4. ไม่พึงนอนมาก ทำความเพียรน้อย โยคีไม่ควรนอนเกินกว่าวันละ 4 ชั่วโมง
 5. พึงรักษาระเบียบข้อปฏิบัติ พระธรรมวินัยให้เคร่งครัด
 6. เวลาออกไปนอกสถานที่ปฏิบัติ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย แม้แต่อยู่ในที่พักก็ต้องพยายามแต่งกาย และนั่งนอนให้เรียบร้อย
 7. ถ้าเป็นวันอุโบสถ ผู้ปฏิบัติที่เป็นสามเณร อุบาสก – อุบาสิกา พึงสมาทานศีลอุโบสถ
 8. พึงรักษาความสะอาดที่พัก บริเวณสถานที่ปฏิบัติ และห้องน้ำ ห้องสุขาให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
 9. ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร สิ่งโสโครกออกนอกกำแพงวัด หรือภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติ ให้ทิ้งในที่ควรทิ้ง และที่จัดไว้ให้
 10. เมื่อมีกิจธุระจำเป็นจะต้องออกไปนอกสถานที่ปฏิบัติ ให้บอกลาพระอาจารย์ผู้ดูแลการปฏิบัติ หรือพระเจ้าหน้าที่เสียก่อน
 11. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอยู่ค้างคืน ภายในสถานที่ปฏิบัติก่อนได้รับอนุญาต
 12. เวลาจะออกจากสำนัก กลับคืนที่อยู่ของตน ต้องบอกลาท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ แล้วแจ้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงไป
 13. เมื่อเจ็บป่วยด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้พระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว และ
 14. ถ้าสิ่งใดที่จะเป็นเหตุนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ สำนัก และแก่พระศาสนา จงเรียนต่อพระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยเร็ว

ที่ตั้ง วัดพิชโสภาราม

เลขที่ 43 บ้านเรืองอุดม หมู่ที่ 2 ตําบลแก้งเหนือ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-218019

เรื่องที่เกี่ยวข้อง