เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนสูงสุด 15,000 บาท

นำมาย้ำเตือนกันอีกครั้ง สำหรับบรรดาคนชอบเที่ยวและต้องเสียภาษีให้รัฐทัั้งหลายบุคลธรรมดาและนิติบุคคล เที่ยวหรือสัมนาแล้วอย่าลืมใบเสร็จ เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมในปี 2560 จำนวน 34,331,185 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.51 สร้างรายได้กว่า 1,764,957.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.04 ส่วนนักท่องเที่ยวไทยมีจำนวน 152 ล้านคน/ครั้ง (1 คนเที่ยวได้มากกว่า 1 ครั้ง/ปี) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 สร้างรายได้กว่า 9.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 (สถิติถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2560) โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 รายได้รวมจากการท่องเที่ยวจะสูงถึง 3 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.44 และจากนักท่องเที่ยวไทย 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.16 แต่ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงคือ การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงเกิดแนวคิดพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้กระจายตัวสู่เมืองรอง และเน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มากขึ้นในปีนี้

ล่าสุด ททท. จึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อต้นปี มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 55 จังหวัด โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใน 2 ส่วน ส่วนแรก นักท่องเที่ยวไทยที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ค่าบริการนำเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำหรับการเดินทาง นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท  ทั้งนี้ไม่รวมค่าอาหาร โดยสามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหรือใบเสร็จรับเงินมาใช้เป็นหลักฐาน 

ส่วนที่ 2 สำหรับบริษัทห้างร้าน (ส่วนนิติบุคคล) สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายห้องสัมมนา ห้องพัก ขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนา รวมไปถึงค่าบริการนำเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนา มาใช้หักรายจ่ายได้ 2 เท่า โดยมาตรการนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 จึงขอนำเรื่องนี้มาย้ำเตือนอีกครั้ง เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด แบบประหยัดภาษี อย่าลืม “ใบเสร็จ” ใช้หักลดหย่อนสูงสุด 15,000 บาท ยุคเที่ยวแบบประหยัดและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ที่มา:bltbangkok.com. ลงทุนแมน. ททท.